Ultimele noutati

     
 

 

 

STAREA DOSARELOR LA CONCURS PENTRU TOARE POSTURILE !!!!

descarca aici
A N U N Ţ

 

 

 

      Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad , în conformitate cu prevederile  HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările si completările ulterioare , organizează

 

C O N C U R S

 

  pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 

- 31 posturi de asistent medical generalist cu studii postliceale ,pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau

 

          - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,

 

          - minim 6 luni vechime in specialitate

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 2 posturi de asistent medical radiologie si imagistică medicală, cu studii postliceale, pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau

 

          - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,

 

          - minim 6 luni vechime in specialitate

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de asistent medical generalist principal cu studii postliceale , pe durată determinată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau

 

          - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,

 

          - examen pentru obținerea gradului principal,

 

          - concurs pentru ocuparea postului.       

 

- 32  posturi de infirmier debutant, pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - școală generală,

  

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1  post de infirmier, pe durată determinată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - școală generală,

 

          - curs de infirmier/ă organizat de OAMGMAMR sau de alți furnizori autorizați,

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 14 posturi de brancardier pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - școală generală,

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 10 posturi de registrator medical cu studii medii pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de studii medii,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de inspector de specialitate II în cadrul Serviciului de Resurse Umane;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare economice cu diplomă de licență,

 

          - 3 ani si 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de consilier juridic I A în cadrul Serviciului de Resurse Umane;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare juridice cu diplomă de licență,

 

          - 6 ani si 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de inginer I A în cadrul Serviciului Tehnic;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare tehnice cu diplomă de licență,

 

          - 6 ani si 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de consilier juridic II în cadrul Serviciului Juridic; 

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

           - studii superioare juridice cu diplomă de licență,

 

          - 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de consilier juridic debutant în cadrul Serviciului Juridic;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare juridice cu diplomă de licență, sau echivalentă,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de inginer sisteme informatice debutant în cadrul Serviciului de evaluare si statistică medicală;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare cu diplomă de licență în specialitate, sau echivalentă,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de sef serviciu Administrativ,Aprovizionare,Transport.

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare economice sau juridice cu diplomă de licență,

 

          - 5 ani vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

  Condiții generale pentru participarea la concurs :

 

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

       b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

       c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

       d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

       g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Concursul se desfășoară in mai multe serii, dupa cum urmează:

 

 

 

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  ASISTENT MEDICAL GENERALIST,INFIRMIER,BRANCARDIER

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015                               

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         19.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         20.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         2108.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         22.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINERE INTERVIU

         24.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         25.08.2015 orele  15,00           

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         26.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         27.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         28.08.2015 orele  15,00           

 

  

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  TEMPORAR VACANTE   DE  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST,INFIRMIER

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015                               

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         20.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         21.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         22.07.2015 orele  15,00           

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         23.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         19.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         20.08.2015 orele  15,00                           

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         2108.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         22.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINERE INTERVIU

         24.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         25.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         26.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         27.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         28.08.2015 orele  15,00           

 

 

 

 

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA , CONSILIER JURIDIC DEBUTANT SI CONSILIER JURIDIC II LA SERVICIUL JURIDIC

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015                           

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00        

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         21.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         22.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         24.08.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         25.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINERE INTERVIU

         26.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         27.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         28.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         29.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         31.08.2015 orele  15,00           

 

 

  

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  REGISTRATOR MEDICAL ,PRECUM SI  INSPECTOR DE SPECIALITATE II SI CONSILIER JURIDIC I.A LA SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         06.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         07.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         10.08.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         11.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINEREA INTERVIULUI

         12.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         13.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         14.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         17.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         18.08.2015 orele  15,00           

 

 

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  SEF SERVICIU ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE-TRANSPORT, INGINER I.A-SERVICIUL TEHNIC, INGINER DEBUTANT SISTEME INFORMATICE –SERVICIUL EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         04.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         05.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         06.08.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         07.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINEREA INTERVIULUI

         10.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         11.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         12.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA  INTERVIU

         13.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         14.08.2015 orele  15,00           

 

 

Concursul consta in 3 etape succesive si anume :

 

         - selectie dosare de inscriere

 

         - proba scrisa - subiecte din tematica afisata

 

         - interviu

 

Probele se sustin in limba romana .

 

Promovarea probei scrise  este obligatorie pentru sustinerea  interviului .

 

Secretar comisie de concurs :  personalul  din  cadrul Serviciului Resurse Umane de la sediul spitalului, Arad, str. A. Karoly nr. 2 - 4,  telefon  0357 / 407200, interior 277.

 

    Cei interesati vor depune la Serviciul Resurse Umane al unitatii dosarul de concurs care va contine urmatoarele acte :

 

 

 

        - cererea de inscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare,

 

        - copie xerox a actului de identitate,

 

        - copie xerox a certificatului de nastere si a certificatului de casatorie, dacă este cazul ,

 

        - copiile diplomelor / certificatelor de studii ,

 

        - copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului (ex. Certificat de membru , polița de asigurare malpraxis,etc.)

 

        - copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte vechimea in munca  șI vechimea in specialitate,

 

        - cazier judiciar,

 

        - adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului ,cu avizul unui medic psihiatru,

 

        - curriculum vitae ,

 

        - chitanta care atesta achitarea  taxei de participare la concurs de 50,00 lei .

 

       Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale si se certifică pentru conformitate cu originalul  de către secretariatul comisiei de concurs.

 

        Structurile in cadrul carora se gasesc posturile vacante si temporar vacante – in anexa la prezentul anunt.

 

 

 

   Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane al unității, Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357 / 407200 , interior 277.

 

 

 

                                                                   MANAGER

 

                                                                 Dr. ADRIAN WIENER


 


  *  Lista posturilor scoase la concurs 

  * Tematica

   - Asistent medical generalist
   - Asistent medical radiologie
   - Brancardier
   - Infirmier
   - Registrator medical
   - Consilier juridic
   - Resurse umane
   - Sef serviciu  administrativ aprovizionare
   - Statistica informatica
   - Inginer serviciu technic 

 

 

 


 

Venituri Nete - Spitalul Clinic Judetean Arad
Finaciar-contabil Judetean Arad
declaratii de avere si interese Arad Judetean
Proiecte  Europene - SCJARAD
 
 
 
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday731
mod_vvisit_counterYesterday618
mod_vvisit_counterThis week2335
mod_vvisit_counterLast week3462
mod_vvisit_counterThis month14161
mod_vvisit_counterLast month13376
mod_vvisit_counterAll days346857

Online Now: 8
Your IP: 107.20.107.165
,
Today: Iulie 29, 2015

Sunteti multumiti de calitatea serviciilor medicale oferite de spitalul nostru?