Ultimele noutati

     
 

 

 


 


 

 Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările şi completările ulterioare

A N U N ŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică

  1. Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Arad, str.Corneliu Coposu nr.22, municipiul Arad, în perioada 21.12.2015 – 07.01.2016

 2. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care îndeplinesc următoarele condiţii generale si specifice :

(1)   Condiţiile generale sunt următoarele:

          a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;  
          b) să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

          c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia;  
           d) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

                (2) Condiţiile specifice sunt următoarele:
           a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:  
             (i) pregătire de bază: absolvent al unei instituții de învățământ superior medical,

economico-financiar sau juridic;

            (ii) să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății

            (iii) vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii funcției - minimum 9 ani;   
            (iv) activitate desfăşurată în management de minimum 5 ani;  
          b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;  
          c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;  
          d) candidaţii vor prezenta proiectul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru funcţia de manager la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

3. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată in contul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, jud Arad, RO35TREZ02121F365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, CF 3519879.

4. Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul  Managementul Spitalelor  din cadrul Consiliului Judetean Arad,et.II, cam.8,  până în data de 07.12.2015, ora 12.00.

 

5. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

                a) cererea de înscriere;

          b) copia actului de identitate;

          c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

          d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii

          e) curriculum vitae;

          f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată pentru conformitatea cu originalul de către conducerea unităţii;

          g) cazierul judiciar;

          h) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

          i) declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

          j) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale, că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;

          k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

          l) proiectul de management realizat de candidat;

          m) chitanţa privind plata taxei de participare la concurs. 

6. Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de organizare al concursului, se publică pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad www.scjarad.ro, pe site-ul Consiliului Judetean Arad www.cjarad.ro  şi se afişează la sediul spitalului, serviciul RUNOS.

Informatii suplimentare la nr.tel.0357731214 - serviciul Managementul Spitalelor (Consiliul Judetean).

      

 DOCUMENTAȚIE:

1. Anunt concurs manager decembrie 2015.doc

2. Calendar concurs decembrie.xls

3. Regulament de organizare si desfasurare decembrie.doc

4. Bibliografie de concurs decembrie.doc

5. Teme cadru decembrie.doc

6. Grila de punctare a proiectului de management  decembrie.xls


 


 


 

 

Cerere oferte


Licitaţie arhivă


 

 Cerere ofertă

 Fişă calcul


Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad

potrivit prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările şi completările ulterioare

A N U N ŢĂ

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică

  1. Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Arad, str.Corneliu Coposu nr.22, municipiul Arad, în perioada 02.11.2015 – 16.11.2015  

 2. La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii, persoane fizice care îndeplinesc următoarele condiţii generale si specifice :

(1)   Condiţiile generale sunt următoarele:

          a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;  
          b) să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

          c) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia;  
           d) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

                (2) Condiţiile specifice sunt următoarele:
           a) pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului:  
             (i) pregătire de bază: absolvent al unei instituții de învățământ superior medical,

economico-financiar sau juridic;

            (ii) să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății

            (iii) vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii funcției - minimum 9 ani;   
            (iv) activitate desfăşurată în management de minimum 5 ani;  
          b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;  
          c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;  
          d) candidaţii vor prezenta proiectul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru funcţia de manager la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

3. Taxa de participare este de 500 lei si se poate plăti la casieria spitalului sau poate fi virată in contul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, jud Arad, RO35TREZ02121F365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, CF 3519879.

4. Înscrierea candidaţilor se face la Serviciul  RUNOS din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, până în data de 21.10.2015, ora 12.00.

 

5. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

                a) cererea de înscriere;

          b) copia actului de identitate;

          c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

          d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii

          e) curriculum vitae;

          f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată pentru conformitatea cu originalul de către conducerea unităţii;

          g) cazierul judiciar;

          h) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

          i) declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

          j) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale, că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală împotriva sa;

          k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;

          l) proiectul de management realizat de candidat;

          m) chitanţa privind plata taxei de participare la concurs. 

6. Temele cadru pentru proiectul de management, bibliografia pentru concurs şi Regulamentul de organizare al concursului, se publică pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad www.scjarad.ro, pe site-ul Consiliului Judetean Arad www.cjarad.ro  şi se afişează la sediul spitalului, serviciul RUNOS.

Informatii suplimentare la nr.tel.0357407200 int.277 - serviciul RUNOS

       

 Documentatie

 - 1  Anunt concurs manager site 2015.docx

 - 2  regulament de organizare si desfasurare.doc

 - 3  bibliografie de concurs.doc

 - 4  teme cadru.doc

 - 5 calendar concurs manager  SCJU Arad.doc

 - 6 grila de punctare a proiectului de management.XLS


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

 

 


 


 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 

 


 

 

 


 

 

 


 


 

 

 

 


 

 


 

 


 

   

 

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

REZULTATELE CONTESTATIILOR DEPUSE LA PROBA SCRISA DE CATRE CANDIDATII PENTRU POSTURILE VACANTE DE REGISTRATOR MEDICAL

 

 

 

 

 

NR.CRT.

NUME SI PRENUME CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE CONCUREAZA

OBSERVATII

1.

BRADEAN GABRIELA

REGISTRATOR MEDICAL

RESPINS CONTESTATIA

2.

MARTIN MARIA ALEXANDRA

REGISTRATOR MEDICAL

RESPINS CONTESTATIA

3.

VALEAN CATALINA

REGISTRATOR MEDICAL

RESPINS CONTESTATIA

 

 

 

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTAIILOR

 

 

 COMISIA DE CONCURS

 

 

 

REZULTATELE OBTINUTE LA SUSTINEREA INTERVIULUI

INGINER DEB. SISTEME INFORMATICE – 10.08.2015

 

 

Nr.crt.

Nume/prenume candidat

Postul pentru care candideaza

Punctaj obtinut proba scrisa

OBSERVATII

1.

PARASCAI HORIA CIPRIAN

Inginer debutant sisteme informatice

 

85,00

 

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

SUNT DECLARATI ADMISI LA PROBA SCRISA CANDIDATII CARE AU OBTINUT MINIM 50 DE PUNCTE.

 

EVENTUALE CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITATII PÂNA ÎN DATA DE 12.08.2015 , ORELE 15.00

 

 

 

C O M I S I ACOMISIA DE CONCURS

 

                       

 

            REZULTATELE OBTINUTE  LA  PROBA SCRISA

 REGISTRATOR MEDICAL – CONCURS    06.08.2015

           

 

Nr.crt.

Nume/prenume candidat

Postul pentru care candideaza

Punctaj obtinut proba scrisa

OBSERVATII

1.

DEHELEAN ALINASOFIA

Registrator medical

95.00

ADMIS

2.

DRAGAN LIVIA MARIA

Registrator medical

90.00

ADMIS

3.

GAG  LAURA

Registrator medical

70.00

ADMIS

4.

CONDURACHE ANDREEA

Registrator medical

70.00

ADMIS

5.

ILLE  CRISTINA

Registrator medical

70.00

 

ADMIS

6.

CIRJE ANA

Registrator medical

65.00

ADMIS

7.

KASZA CRISTINA

Registrator medical

65.00

ADMIS

8.

FILIMON ANGELICA MARIANA

Registrator medical

55.00

ADMIS

9.

OANEA ANCA

Registrator medical

50.00

ADMIS

10.

NETEDA CRISTINA

Registrator medical

50.00

ADMIS

11.

HENEGAR CORINA ROXANA

Registrator medical

50.00

ADMIS

12.

UNGUR FLORINA RALUCA

Registrator medical

50.00

ADMIS

13.

LUCAFLORINCRISTINEL

Registrator medical

50.00

ADMIS

14.

SULEA NICOLETA RAMONA

Registrator medical

50.00

ADMIS

15.

ILISIE DANIELA

Registrator medical

50.00

ADMIS

16.

NASTASE TUDORITA MIOARA

Registrator medical

45.00

RESPINS

17.

BRADEAN GABRIELA

Registrator medical

45.00

RESPINS

18.

SULEA CRISTIAN

Registrator medical

45.00

RESPINS

19.

MARTIN MARIA ALEXANDRA

Registrator medical

45.00

RESPINS

20.

VALEAN CATALINA

Registrator medical

45.00

RESPINS

21.

MORAR LUCRETIA DELIA

Registrator medical

45.00

RESPINS

22.

VIDICAN CLAUDIU

Registrator medical

45.00

RESPINS

23.

TINA MONICA -ADRIANA

Registrator medical

40.00

RESPINS

24.

KUKLA CLAUDIA

Registrator medical

40.00

RESPINS

25.

NEGREA DIANA

Registrator medical

40.00

RESPINS

26.

TOMUTA GABRIELA

Registrator medical

40.00

RESPINS

27.

BRUTIU FLOARE DORINA

Registrator medical

35.00

RESPINS

28.

PAP FLORICA ADRIANA

Registrator medical

35.00

RESPINS

29.

DRAGOIU  MIOARA

COSMINA

Registrator medical

35.00

RESPINS

30.

UNGUREANU NICOLAE -ALIN

Registrator medical

35.00

RESPINS

31.

ANA DANIELA RODICA

Registrator medical

35.00

RESPINS

32.

STANA CORINA

Registrator medical

25.00

RESPINS

33

DRAGAN DANIELA

Reg.medical

15.00

RESPINS

 

 

NOTA:

SUNT DECLARATI ADMISI LA PROBA SCRISA CANDIDATII CARE AU OBTINUT MINIM 50 DE PUNCTE.

 

EVENTUALE CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITATII PÂNA ÎN DATA DE 10.08.2015 , ORELE 15.00

 

 

 

     C O M I S I A

 

 

 


 

 

 

COMISIA DE CONCURS

     
         
         

REZULTATE OBTINUTE  PROBA SCRISA

 
 

        INSPECTOR DE SPECIALITATE II/CONSILIER JURIDIC IA- SERV. RESURSE UMANE

   

CONCURS 06.08.2015

   
         
         
         
         

 Nr. crt.

    Nume / prenume   candidat                     

Postul pentru care candideaza

Punctaj obtinut proba scrisa

OBSERVATII

1

MITREA AURELIA CARMEN

CONSILIER  JR. IA

80,00

ADMIS

2

STANCA FLORICA

INSP. SPEC. II

72,00

ADMIS

         
         
         

NOTA:   *  SUNT DECLARATI ADMISI LA PROBA SCRISA CANDIDATII CARE AU

 

 OBTINUT MINIM 50 DE PUNCTE.

   
         
         
         
         

            *EVENTUALELE CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL

UNITATII PINA   IN DATA DE 10.08.2015, ORELE 15.00

   
         
 

SUSTINEREA INTERVIULUI VA AVEA LOC IN DATA DE 12.08.2015 ORELE

 

 10, 00 IN SALA DE CURS PEDIATRIE II

   
         
         
         
 

C O M I S I A

     

 

 

 


 

 

 

IN ATENTIA CANDIDATULUI DECLARAT ADMIS LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGINER DEBUTANT –SISTEME INFORMATICE

 

 

 

       SUSTINEREA INTERVIULUI VA AVEA LOC IN DATA DE10 AUGUST 2015, ORELE 10.00, LA SEDIUL UNITATII.

 

 CANDIDATUL SE VAPREZENTA CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (IN ORIGINAL SI VALABIL/A LA ACEASTA DATA) LA SERVICIUL RESURSE  UMANE (UNDE S-AU DEPUS DOSARELE DE CONCURS).

 

 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE


 

 

 

 

IN ATENTIA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE CONSILIER JURIDIC  I.A SI INSPECTOR DE SPECIALITATE II. LA SERVICIUL RESURSE UMANE , PRECUM  SI A POSTURILOR VACANTE DE REGISTRATOR MEDICAL

 

 

 

       SUSTINEREA INTERVIULUI VA AVEA LOC IN DATA DE12 AUGUST 2015, ORELE 10.00, LA SEDIUL UNITATII.

 

 CANDIDATII SE VOR PREZENTA CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (IN ORIGINAL SI VALABIL/A LA ACEASTA DATA) LA SERVICIUL RESURSE  UMANE (UNDE S-AU DEPUS DOSARELE DE CONCURS).

 

 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE      

 

 

                                  

 

 


 

 

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE CONSILIER JURIDIC  I.A SI INSPECTOR DE SPECIALITATE II. LA SERVICIUL RESURSE UMANE , PRECUM  SI A POSTURILOR VACANTE DE REGISTRATOR MEDICAL

 

 

 PROBA SCRISASE VA DESFASURA IN DATA DE   6 AUGUST 2015, ORELE 10.00, LA SEDIUL UNITATII.

 

 CANDIDATII SE VOR PREZENTA CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (IN ORIGINAL SI VALABIL/A LA ACEASTA DATA) LA SERVICIUL RESURSE  UMANE (UNDE S-AU DEPUS DOSARELE DE CONCURS).

 

 

COMISIA DE EXAMINARE              

 

 


 

COMISIA DE CONCURS

 

                   

 

          REZULTATELE OBTINUTE  LA  PROBA SCRISA

 INGINER DEB. SISTEME INFORMATICE – CONCURS    04.08.2015

         

 

Nr.crt.

Nume/prenume candidat

Postul pentru care candideaza

Punctaj obtinut proba scrisa

OBSERVATII

1.

PARASCAI HORIA CIPRIAN

Inginer debutant sisteme informatice

 

55.00

 ADMIS

2.

MIHAILOVICI HORIA  DUMITRU

Inginer debutant sisteme informatice

 

35.00

 RESPINS

 

 

NOTA:

SUNT DECLARATI ADMISI LA PROBA SCRISA CANDIDATII CARE AU OBTINUT MINIM 50 DE PUNCTE.

 

EVENTUALE CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITATII PÂNA ÎN DATA DE 06.08.2015 , ORELE 15.00

 

 

 

     C O M I S I A

 

 


 

 

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGINER I.A LA SERVICIUL TEHNIC  SI RESPECTIV INGINER DEBUTANT –SISTEME INFORMATICE LA SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

 

 

 

        PROBA SCRISA SE VA DESFASURA IN DATA DE 4 AUGUIST 2015, ORELE 10.00, LA SEDIUL UNITATII.

 

 CANDIDATII SE VOR PREZENTA CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE (IN ORIGINAL SI VALABIL/A LA ACEASTA DATA) LA SERVICIUL DE RESURSE  UMANE(UNDE S-AU DEPUS DOSARELE DE CONCURS).

 

 

 

COMISIA DE EXAMINARE        


 

 

 STAREA PENTRU CONTESTATII LA DOSARE 

descarca pentru asistent medical

descarca pentru registrator medical 

STAREA DOSARELOR LA CONCURS PENTRU TOARE POSTURILE !!!!

descarca aici
A N U N Ţ

 

 

 

      Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad , în conformitate cu prevederile  HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările si completările ulterioare , organizează

 

C O N C U R S

 

  pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 

- 31 posturi de asistent medical generalist cu studii postliceale ,pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau

 

          - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,

 

          - minim 6 luni vechime in specialitate

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 2 posturi de asistent medical radiologie si imagistică medicală, cu studii postliceale, pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau

 

          - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,

 

          - minim 6 luni vechime in specialitate

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de asistent medical generalist principal cu studii postliceale , pe durată determinată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau

 

          - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,

 

          - examen pentru obținerea gradului principal,

 

          - concurs pentru ocuparea postului.       

 

- 32  posturi de infirmier debutant, pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - școală generală,

  

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1  post de infirmier, pe durată determinată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - școală generală,

 

          - curs de infirmier/ă organizat de OAMGMAMR sau de alți furnizori autorizați,

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 14 posturi de brancardier pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - școală generală,

 

          - concurs pentru ocuparea postului.

 

- 10 posturi de registrator medical cu studii medii pe durată nedeterminată;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - diplomă de studii medii,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de inspector de specialitate II în cadrul Serviciului de Resurse Umane;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare economice cu diplomă de licență,

 

          - 3 ani si 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de consilier juridic I A în cadrul Serviciului de Resurse Umane;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare juridice cu diplomă de licență,

 

          - 6 ani si 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de inginer I A în cadrul Serviciului Tehnic;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare tehnice cu diplomă de licență,

 

          - 6 ani si 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de consilier juridic II în cadrul Serviciului Juridic; 

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

           - studii superioare juridice cu diplomă de licență,

 

          - 6 luni vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de consilier juridic debutant în cadrul Serviciului Juridic;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare juridice cu diplomă de licență, sau echivalentă,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de inginer sisteme informatice debutant în cadrul Serviciului de evaluare si statistică medicală;

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare cu diplomă de licență în specialitate, sau echivalentă,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

- 1 post de sef serviciu Administrativ,Aprovizionare,Transport.

 

*Cerințe si condiții de participare:

 

          - studii superioare economice sau juridice cu diplomă de licență,

 

          - 5 ani vechime in specialitate,

 

- concurs pentru ocuparea postului.

 

  Condiții generale pentru participarea la concurs :

 

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

       b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

       c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

       d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

       e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

       f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

       g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Concursul se desfășoară in mai multe serii, dupa cum urmează:

 

 

 

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  ASISTENT MEDICAL GENERALIST,INFIRMIER,BRANCARDIER

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015                               

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         19.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         20.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         2108.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         22.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINERE INTERVIU

         24.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         25.08.2015 orele  15,00           

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         26.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         27.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         28.08.2015 orele  15,00           

 

  

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  TEMPORAR VACANTE   DE  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL GENERALIST,INFIRMIER

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015                               

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         20.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         21.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         22.07.2015 orele  15,00           

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         23.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         19.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         20.08.2015 orele  15,00                           

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         2108.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         22.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINERE INTERVIU

         24.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         25.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         26.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         27.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         28.08.2015 orele  15,00           

 

 

 

 

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA , CONSILIER JURIDIC DEBUTANT SI CONSILIER JURIDIC II LA SERVICIUL JURIDIC

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015                           

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00        

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         21.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         22.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         24.08.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         25.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINERE INTERVIU

         26.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         27.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         28.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         29.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         31.08.2015 orele  15,00           

 

 

  

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  REGISTRATOR MEDICAL ,PRECUM SI  INSPECTOR DE SPECIALITATE II SI CONSILIER JURIDIC I.A LA SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         06.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         07.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         10.08.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         11.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINEREA INTERVIULUI

         12.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         13.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         14.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA INTERVIU

         17.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         18.08.2015 orele  15,00           

 

 

 

CALENDARUL  CONCURSULUI

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR  VACANTE   DE  SEF SERVICIU ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE-TRANSPORT, INGINER I.A-SERVICIUL TEHNIC, INGINER DEBUTANT SISTEME INFORMATICE –SERVICIUL EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

 

 

 

Nr

crt.

             SPECIFICARE

                            DATA

  1.

PUBLICAREA  ANUNTULUI

         13.07.2015

  2.

TERMEN  PRELUARE  DOSARE

         27.07.2015 orele  15,00          

  3.

AFISARE  STARE  DOSARE

         29.07.2015 orele  15,00          

  4.

TERMEN CONTESTATII  DOSARE

         30.07.2015 orele  15,00          

  5.

SOLUTIONARE CONTESTATII DOSARE

         31.07.2015 orele  15,00          

  6.

PROBA SCRISA

         04.08.2015 orele  10,00          

  7.

AFISAREA REZULTATELOR  LA   PROBA   SCRISA

         05.08.2015 orele  15,00                          

  8.

TERMEN CONTESTATII  LA PROBA SCRISA

         06.08.2015 orele  15,00          

  9.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

         07.08.2015 orele  15,00          

10.

SUSTINEREA INTERVIULUI

         10.08.2015 orele  10,00          

11.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

         11.08.2015 orele  15,00          

12.

TERMEN CONTESTATII LA INTERVIU

         12.08.2015 orele  15,00          

13.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR  LA  INTERVIU

         13.08.2015 orele  15,00           

14.

REZULTATE  FINALE

         14.08.2015 orele  15,00           

 

 

Concursul consta in 3 etape succesive si anume :

 

         - selectie dosare de inscriere

 

         - proba scrisa - subiecte din tematica afisata

 

         - interviu

 

Probele se sustin in limba romana .

 

Promovarea probei scrise  este obligatorie pentru sustinerea  interviului .

 

Secretar comisie de concurs :  personalul  din  cadrul Serviciului Resurse Umane de la sediul spitalului, Arad, str. A. Karoly nr. 2 - 4,  telefon  0357 / 407200, interior 277.

 

    Cei interesati vor depune la Serviciul Resurse Umane al unitatii dosarul de concurs care va contine urmatoarele acte :

 

 

 

        - cererea de inscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare,

 

        - copie xerox a actului de identitate,

 

        - copie xerox a certificatului de nastere si a certificatului de casatorie, dacă este cazul ,

 

        - copiile diplomelor / certificatelor de studii ,

 

        - copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului (ex. Certificat de membru , polița de asigurare malpraxis,etc.)

 

        - copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte vechimea in munca  șI vechimea in specialitate,

 

        - cazier judiciar,

 

        - adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului ,cu avizul unui medic psihiatru,

 

        - curriculum vitae ,

 

        - chitanta care atesta achitarea  taxei de participare la concurs de 50,00 lei .

 

       Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale si se certifică pentru conformitate cu originalul  de către secretariatul comisiei de concurs.

 

        Structurile in cadrul carora se gasesc posturile vacante si temporar vacante – in anexa la prezentul anunt.

 

 

 

   Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane al unității, Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357 / 407200 , interior 277.

 

 

 

                                                                   MANAGER

 

                                                                 Dr. ADRIAN WIENER


 


  *  Lista posturilor scoase la concurs 

  * Tematica

   - Asistent medical generalist
   - Asistent medical radiologie
   - Brancardier
   - Infirmier
   - Registrator medical
   - Consilier juridic
   - Resurse umane
   - Sef serviciu  administrativ aprovizionare
   - Statistica informatica
   - Inginer serviciu technic 

 

 

 


 

 

Venituri Nete - Spitalul Clinic Judetean Arad
Finaciar-contabil Judetean Arad
declaratii de avere si interese Arad Judetean
Proiecte  Europene - SCJARAD
 
 

 

COMISIA DE CONCURS      
         
         
REZULTATE OBTINUTE  PROBA SCRISA  
          INSPECTOR DE SPECIALITATE II/CONSILIER JURIDIC IA- SERV. RESURSE UMANE
    CONCURS 06.08.2015    
         
         
         
         
 Nr. crt.      Nume / prenume   candidat                       Postul pentru care candideaza Punctaj obtinut proba scrisa OBSERVATII
1 MITREA AURELIA CARMEN CONSILIER  JR. IA 80,00 ADMIS
2 STANCA FLORICA INSP. SPEC. II 72,00 ADMIS
         
         
         
NOTA:   *  SUNT DECLARATI ADMISI LA PROBA SCRISA CANDIDATII CARE AU
   OBTINUT MINIM 50 DE PUNCTE.    
         
         
         
         
            *EVENTUALELE CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SECRETARIATUL
UNITATII PINA   IN DATA DE 10.08.2015, ORELE 15.00    
         
  SUSTINEREA INTERVIULUI VA AVEA LOC IN DATA DE 12.08.2015 ORELE
   10, 00 IN SALA DE CURS PEDIATRIE II    
         
         
         
  C O M I S I A       
 
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday284
mod_vvisit_counterThis week33
mod_vvisit_counterLast week2946
mod_vvisit_counterThis month10418
mod_vvisit_counterLast month11847
mod_vvisit_counterAll days398654

Online Now: 4
Your IP: 54.147.0.174
,
Today: Noiembrie 29, 2015

Sunteti multumiti de calitatea serviciilor medicale oferite de spitalul nostru?