Externarea pacien?ilor

Print Email
     
 

Condi?ii de externare a pacien?ilor

- i se elibereaz? de c?tre medicul curant scrisoare medical? c?tre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, dup? caz, evaluarea st?rii de s?n?tate a pacientului la momentul extern?rii ?i indica?iile de tratament ?i supraveghere terapeutic? pentru urm?toarea perioad? (determinat? conform diagnosticului);
- recomand?ri privind regimul igieno-dietetic de urmat;
- recomand?ri privind un stil de via?? s?n?tos;
- i se elibereaz? la externare biletul de ie?ire, ntocmit de medicul curant;
- re?eta compensat? / gratuit? dac? persoana este asigurat?;
- concediu medical (la cerere);
- i se recomand? ngrijire medical? la domiciliu (dac? este cazul), servicii ce pot fi oferite de Punctul de tratamente al SCJU Arad sau de furnizorii de ngrijiri la domiciliu.