Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

în conformitate cu:

– prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post asistent medical debutant (PL) la Secția Clinică Chirurgie Generală I-Compartiment Chirurgie Toracică
Cerințe:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

2 posturi asistent medical principal (PL) la Secția Clinică ORL
Cerințe:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • examen pentru obținerea gradului principal;
 • 5 ani vechime ca asistent medical.

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se desfășoară după următorul calendar:

Nr crt. ETAPA DATA ORA
1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 24.11.2021
2. TERMEN PRELUARE DOSARE 12.12.2021 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 14.12.2021 10:00
4. AFIȘARE STARE DOSARE 14.12.2021 15:00
5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 15.12.2021 15:00
6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 16.12.2021 10:00
7. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 16.12.2021 15:00
8. PROBA SCRISĂ 20.12.2021 10:00
9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 20.12.2021 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 21.12.2021 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 22.12.2021 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 22.12.2021 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 23.12.2021 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 24.12.2021 10:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 24.12.2021 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 27.12.2021 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 27.12.2021 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 28.12.2021 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 28.12.2021 15:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 29.12.2021 15:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA INTERVIU 30.12.2021 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA INTERVIU 30.12.2021 14:00
23. REZULTATE FINALE 30.12.2021 15:00

Concursul constă în 4 etape succesive și anume:
– selecție dosare de înscriere;
– proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;
– proba practică;
– interviu.

Probele se susțin în limba română.
Admiterea dosarului de concurs este obligatorie pentru susținerea probei scrise.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.
Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personalul din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277.
Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice posturilor de asistenți medicali (Certificat de membru eliberat de OAMGMAMR, avizul anual și adeverință eliberată de OAMGMAMR pentru participare la concurs);
 • copia carnetului de muncă sau. după caz. adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • certificat de cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificat de integritate comportamentala sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nu face obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală cu privire la infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexual, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50.00 lei care se achită la casieria spitalului.

Orarul casieriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00. vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună. programul este de la 08:00-09:30.
Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, sau în copie legalizată.
Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data mai sus menționată, de luni până vineri, între orele 08:00-12:00.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4. telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all
pdf

46235_bibliografie_asistent_medical_debutant_ch_toracica

Size: 472.18 KB
Hits: 448
Date added: 24.11.2021
pdf

46235_bibliografie_asistent_medical_principal_orl

Size: 461.51 KB
Hits: 411
Date added: 24.11.2021

Rezultate

Download all
pdf

46235_rezultat_stare_dosare_asist_medical_principal_sectia_clinica_orl

Size: 119.74 KB
Hits: 398
Date added: 14.12.2021
pdf

46235_rezultat_stare_dosare_asist_medical_debutant_comp_ch_toracica

Size: 149.94 KB
Hits: 399
Date added: 14.12.2021
pdf

46235_rezultat_proba_scrisa_asist_medical_comp_ch_toracica

Size: 157.17 KB
Hits: 391
Date added: 20.12.2021
pdf

46235_rezultat_proba_practica_asist_medical_comp_ch_toracica

Size: 129.61 KB
Hits: 375
Date added: 24.12.2021
pdf

46235_rezultat_proba_interviu_asist_medical_comp_ch_toracica

Size: 118.66 KB
Hits: 380
Date added: 28.12.2021
pdf

46235_contestatie_proba_interviu_asist_medical_comp_ch_toracica

Size: 105.13 KB
Hits: 377
Date added: 30.12.2021
pdf

46235_rezultat_final_concurs_asist_medical_debutant_comp_ch_toracica

Size: 118.10 KB
Hits: 413
Date added: 30.12.2021