Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în baza Legii:

– nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , cu modificările și completările ulterioare, angajează:

pe durată determinată de 1(una) lună, cu posibilitatea de prelungire a termenului,

 • 1 (un) asistent medical generalist debutant (PL) la Unitatea Transfuzii Sanguine
 • 1 (un) asistent medical generalist debutant (PL) la Secția Clinică Psihiatrie – Compartiment Psihiatrie Cronici

Cerințe și condiții de angajare:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997.

Cei interesați vor depune până la data de 21.01.2022 orele 15:00 la Biroul Resurse Umane, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte :

 • cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să opteze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare (anexele nr. 1, 4 și 5 la metodologie);
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului (certificat de grad principal, certificat de membru al OAMGMAMR și avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs);
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (anexa nr. 2 la metodologie);
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (anexa nr. 3 la metodologie);
 • certificat de integritate comportamentală.

Selecția dosarelor va avea loc la data de 25.01.2022.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

2281_rezultat_selectie_dosare_asistent_debutant

Size: 111.14 KB
Hits: 914
Date added: 25.01.2022
pdf

2281_rezultat_interviu_asistent_debutant

Size: 115.40 KB
Hits: 818
Date added: 27.01.2022
pdf

2281_rezultat_selectie_dosare_asistent_debutant

Size: 111.14 KB
Hits: 532
Date added: 01.02.2022
pdf

2281_rezultat_interviu_asistent_debutant

Size: 115.40 KB
Hits: 646
Date added: 01.02.2022