Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

 • prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

 

C O N C U R S 

pentru ocuparea următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

 1 post de registrator medical principal (M)  la Cabinet Oncologie Medicală

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • examen pentru obţinerea gradului de principal
 • 4 ani vechime în specialitate;

– 1 post de registrator medical (M)  la Secția Clinică Medicina Muncii

– 1 post de registrator medical (M)  la Centrul de Hemodializă

– 1 post de registrator medical (M)  la Secția Pneumologie

– 1 post de registrator medical (M)  la Compartiment Îngrijiri Paliative Ghioroc

– 1 post de registrator medical (M)  la Ambulatoriul Integrat (pentru adulți)

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • 6 luni vechime în activitate;

– 2 posturi de  infirmier (G)  la Secția Clinică Medicină Internă I

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie-Compartiment Recuperare Medicală Ortopedie-Traumatologie

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Clinică Pediatrie II

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Clinică Psihiatrie

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Clinică Psihiatrie- Compartiment Psihiatrie Cronici

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Clinică Medicină Internă II

– 2 posturi de  infirmier (G)  la Secția Clinică Urologie

– 1 post de  infirmier (G)  la Secția Clinică Medicina Muncii

– 2 posturi de  infirmier (G)  la Secția Clinică Chirurgie Generală II

– 1 post de  infirmier (G)  la Compartimentul Clinic Oftalmologie

– 2 posturi de  infirmier (G)  la Compartimentul Îngrijiri Paliative Ghioroc

– 1 post de  infirmier (G)  la Bloc Operator- Sediul Central

– 1 post de  infirmier (G)  la Bloc Operator- P-ța Mihai Viteazu

– 1 post de  infirmier (G)  la Bloc Operator- str.Tudor Vladimirescu

– 1 post de  infirmier (G)  la Bloc Operator- str.Episcopiei

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de absolvire a școlii generale;
 • certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane și certificare;
 • 6 luni vechime în activitate;

– 2 posturi de  infirmier debutant (G)  la Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie

– 2 posturi de  infirmier debutant (G)  la Secția Clinică Neurologie

– 1 post de infirmier debutant (G)  la Secția Clinică Medicină Internă II

– 1 post de infirmier debutant (G)  la Secția Clinică O.R.L.

– 3 posturi de  infirmier debutant (G)  la Secția Compartimentul ATI Obstetrică Ginecologie

– 2 posturi de  infirmier debutant (G)  la Compartimentul Îngrijiri Paliative Ghioroc

– 1 post de  infirmier debutant (G)  la Bloc Operator- Sediul Central

– 1 post de  infirmier debutant (G)  la Bloc Operator- P-ța Mihai Viteazu

– 1 post de  infirmier debutant (G)  la Bloc Operator- str.Episcopiei

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de absolvire a școlii generale;
 • nu se solicită vechime

– 10 posturi de brancardier (G)  la Compartimentul Brancardieri

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de absolvire a școlii generale;
 • nu se solicită vechime

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

NR. CRT. ETAPA DATA
1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 30.06.2022
2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 15.07.2022 orele 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 18.07.2022 orele 10:00
4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 18.07.2022 orele 15:00
5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 19.07.2022 orele 15:00
6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 20.07.2022 orele 10:00
7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 20.07.2022 orele 15:00
8. PROBA SCRISĂ 25.07.2022 orele 10:00
9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 26.07.2022 orele 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 27.07.2022 orele 12:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 27.07.2022 orele 13:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 27.07.2022 orele 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 28-29.07.2022 orele 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 29.07.2022 orele 10:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 02.08.2022 orele 12:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 02.08.2022 orele 13:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 02.08.2022 orele 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 03-04.08.2022 orele 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 04.08.2022 orele 15:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 05.08.2022 orele 12:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 05.08.2022 orele 13:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 05.08.2022 orele 15:00
23. REZULTATE  FINALE 05.08.2022 orele 15:00

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

 • selecție dosare de înscriere;
 • proba scrisă;
 • subiecte din bibliografia/tematica afișată;
 • proba practică;
 • interviu;

Alte informații:

 • Probele se susțin în limba română;
 • Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice;
 • Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului;
 • Probele se susțin în limba română;

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copia certificatului de grad principal, pentru posturile la care se solicită gradul principal;
 • pentru candidatii la posturile de asistent medical/ tehnician de radiologie: copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România, avizul de liberă practică pentru anul în curs și adeverință eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România pentru participare la examen;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

                   Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 15.07.2022 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08:0012:00.

Bibliografie

Download all
pdf

23959_Tematica_si_bibliografie_registratori

Size: 321.66 KB
Hits: 910
Date added: 30.06.2022
pdf

23959_Bibliografie_infirmieri

Size: 308.38 KB
Hits: 1144
Date added: 30.06.2022
pdf

23959_Bibliografie_brancardieri

Size: 293.33 KB
Hits: 843
Date added: 30.06.2022

Rezultate

Download all
pdf

23959_rezultat_final_registratori_medicali

Size: 191.04 KB
Hits: 595
Date added: 05.08.2022
pdf

23959_rezultat_final_brancardieri

Size: 256.63 KB
Hits: 573
Date added: 05.08.2022
pdf

23959_rezultat_final_infirmieri

Size: 299.16 KB
Hits: 735
Date added: 05.08.2022
pdf

23959_rezultat_final_infirmieri_debutanți

Size: 282.96 KB
Hits: 605
Date added: 05.08.2022
pdf

23959_rezultat_interviu_registratori_medicali

Size: 137.63 KB
Hits: 449
Date added: 04.08.2022
pdf

23959_rezultat_interviu_infirmieri_debutanți

Size: 184.17 KB
Hits: 499
Date added: 04.08.2022
pdf

23959_rezultat_interviu_infirmieri

Size: 269.12 KB
Hits: 524
Date added: 04.08.2022
pdf

23959_rezultat_interviu_brancardieri

Size: 167.51 KB
Hits: 461
Date added: 04.08.2022
pdf

23959_rezultat_contestație_infirmieri

Size: 109.96 KB
Hits: 462
Date added: 02.08.2022
pdf

23959_Rezultate_proba_practica_registratori_medical

Size: 145.78 KB
Hits: 547
Date added: 01.08.2022
1 2 3