Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

angajează:

  • 1 medic specialist /primar în specialitatea neonatologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea neonatologie

Cei interesați vor depune până la data de 02.02.2022 orele 12:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/medic primar,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs, polița de asigurare malpraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • copie adeverință privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;
  • certificat de integritate comportamentală.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 03.02.2022 orele 12:00 pe site-ul unității.
Interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 04.02.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 04.02.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

3030_stare_dosar_medic_linie_garda

Size: 52.58 KB
Hits: 384
Date added: 03.02.2022
pdf

3030_rezultat_interviu_medic_linie_garda

Size: 64.87 KB
Hits: 373
Date added: 04.02.2022