Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în baza Legii:

– nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , cu modificările și completările ulterioare, angajează:

pe durată determinată de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire a termenului:

1  medic specialist  în specialitatea anestezie si terapie intensivă  la Secția Clinică ATI I

Cerințe și condiții de participare:

 • diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
 • examen de medic specialist;
 • stagiu de rezidențiat terminat.

1  medic primar  în specialitatea anestezie și terapie intensivă  la Secția Clinică ATI II

Cerințe și condiții de participare:

 • diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
 • examen de medic primar;
 • 5 ani vechime ca medic specialist.

Cei interesați vor depune, pana la data de 28.01.2022, orele 15.00,  la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte :

 • cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să opteze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare (anexele nr. 1 și 4 la metodologie);
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/medic primar,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (anexa nr. 2 la metodologie);
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (anexa nr. 3 la metodologie);
 • certificat de integritate comportamentală.

Selecția dosarelor va avea loc la data de 31.01.2022.

Bibliografie

Rezultate