Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

– prevederile Ordinului MS  nr. 869 / 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, organizează

C O N C U R S 

pentru ocuparea   următoarelor posturi de medici din cadrul unității:

–  un post vacant cu norma întreagă de medic specialist confirmat in specialitatea cardiologie  la Sectia Clinica Cardiologie  – Compartiment Cardiologie Intervențională

–  un post vacant cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea oncologie medicala la Cabinetul de Oncologie Medicala

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte :

  • a) cererea în care candidatul va menţiona postul pentru care doreşte să concureze;
  • b)  copie xerox  de pe diploma de licenţă și a certificatului de medic specialist, sau, dupa caz,  a certificatului de medic primar,
  • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • d) dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Sănătații  869/2015;
  • f) cazierul judiciar;
  • g) certificat medical din care să rezulte că candidatul este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • h) certificat de integritate comportamentală conform  Legii nr.118/2019  privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare,
  • i) chitanţa de plată a taxei de concurs.
  • j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la  lit. d),  f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de participare la concurs este 150 lei și se achită la caseria spitalului   ( orar caserie : luni  – joi : 08,00 – 11,00  și 13,30 – 15,00 ,  vineri : 08,00 – 10.00  și 13,30-15,00, în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08.00 – 9,30 );

Înscrierile la concurs se fac la sediul  Spitalului  Clinic Județean de Urgență Arad, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile  calendaristice de la publicarea anunțului  în  săptămânalul “Viața medicală”  iar  concursul se va organiza în perioada cuprinsă  între  31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.

Anunțul este publicat în săptămânalul “Viața medicală” nr. 6 / 11.02.2022.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS  al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, cu sediul în Arad, str. Andrenyi Karoly, nr. 2 – 4, tel. 0357/407200, interior 277, de luni – vineri, între orele 10,00 – 12,00 .

Bibliografie

Download all
pdf

5319_tematica_concurs_Obstetrica_Ginecologie

Size: 192.68 KB
Hits: 356
Date added: 11.02.2022
pdf

5319_tematica_concurs_Oncologie

Size: 204.47 KB
Hits: 389
Date added: 11.02.2022

Rezultate