Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

angajează:

un medic specialist în specialitatea medicină internă sau în specialitățile înrudite (cardiologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, geriatrie şi gerontologie, medicina munci, medicină sportivă, nefrologie, oncologie medicală, pneumologie, endocrinologie, dermatovenerologie, hematologie) în cadrul Liniei de gardă în specialitatea medicină internă care deservește Secția Clinică Medicină Internă I;

un medic specialist în specialitatea psihiatrie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea psihiatrie care deservește Secția Clinică Psihiatrie;

Cei interesați vor depune până la data de 17.06.2022 orele 12:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs, polița de asigurare malpraxis, dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– copie adeverință privind codul de parafă;

– adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

– curriculum vitae, model comun european;

– certificat de integritate comportamentală.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 20.06.2022 orele 12:00 la sediul unității.

Interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 21.06.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 21.06.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

21618_rezultat_interviu_linie_gardă

Size: 128.78 KB
Hits: 301
Date added: 21.06.2022
pdf

21618_rezultat_dosar_linie_gardă

Size: 136.43 KB
Hits: 278
Date added: 20.06.2022