Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

angajează:

 

1 medic specialist /primar în specialitatea psihiatrie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea psihiatrie; 

1 medic specialist în specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Liniei de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă;

Cei interesați vor depune, pana la data de 23.02.2022 orele 12:00,  la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte :

  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/medic primar,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs, polița de asigurare malpraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; )
  • copie adeverință privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;
  •  certificat de integritate comportamentală.

Selecția dosarelor va avea loc la data de 24.02.2022 orele 12:00.

Interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 25.02.2022 începând cu orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 25.02.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

5976_stare_dosar__medic_linie_garda_Psihiatrie

Size: 52.63 KB
Hits: 364
Date added: 24.02.2022
pdf

5976_stare_dosar__medic_linie_garda_ATI

Size: 52.57 KB
Hits: 403
Date added: 24.02.2022
pdf

5976_rezultat_interviu_linie_garda_Psihiatrie

Size: 65.29 KB
Hits: 332
Date added: 25.02.2022
pdf

5976_rezultat_interviu_linie_garda_ATI

Size: 65.39 KB
Hits: 389
Date added: 25.02.2022