Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

  • prevederile Ordinului MS nr. 869 / 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

 

C O N C U R S 

Pentru ocuparea următoarelor posturi: 

–  un post vacant cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea medicină de urgență, la UPU – SMURD Arad;

  două posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență,  la  UPU – SMURD Arad;

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care candidatul va menţiona postul pentru care doreşte să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licenţă si certificatul de medic specialist sau de medic primar, după caz;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Sănătații nr. 869/2015;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că candidatul este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) certificat de integritate comportamentală conform Legii nr.118 / 2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare,

i) chitanţa de plată a taxei de concurs.

j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de participare la concurs este 150 lei și se achită la casieria spitalului (orar casierie: luni – joi: 08:00 – 11:00 și 13:30 – 15:00, vineri: 08:00 – 10:00 și 13:30-15:00, în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08.:00 – 9:30);

Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului  în  săptămânalul „Viața medicală”  iar  concursul se va organiza în perioada cuprinsă  între  31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.

Anunțul este publicat în săptămânalul Viața medicală nr. 26/01.07.2022.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, cu sediul în Arad, str. Andrenyi Karoly, nr. 2 – 4, tel. 0357/407200, interior 277, de luni – vineri, între orele 10:00 – 12:00.

Bibliografie

Download all
pdf

24594_tematica_specialitatea_medicina_de_urgenta

Size: 237.39 KB
Hits: 324
Date added: 04.07.2022

Rezultate