Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu: prevederile HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S 

pentru ocuparea următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

un post vacant de asistent medical principal (S) – Secția Clinică Cardiologie- Compartiment USTACC;

un post vacant de asistent medical principal (PL) – Secția Clinică Cardiologie- Compartiment USTACC;

un post vacant de asistent medical principal (PL) – Secția Clinică Cardiologie- Compartiment Cardiologie Intervențională;

două posturi vacante de asistent medical (PL) – Secția Clinică Cardiologie- Compartiment Cardiologie Intervențională;

cinci posturi vacante de infirmiere debutante (G) – Secția Clinică Cardiologie- Compartiment Cardiologie Intervențională;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru postul de asistent medical principal (S):

 • diplomă de licență în specialitate;
 • certificat de grad principal;
 • 5 ani vechime ca asistent medical.

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de asistent medical principal (PL):

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • certificat de grad principal;
 • 5 ani vechime ca asistent medical.

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de asistent medical (PL):

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • 6 luni vechime ca asistent medical.

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de infirmiere debutante:

 • diplomă de absolvire a școlii generale;
 • nu se solicită vechime;

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

– selecția dosarelor;

– proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;

– proba practică;

– interviu.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

 

Nr. crt. SPECIFICARE DATA ORA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 21.04.2023  
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 09.05.2023 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 10.05.2023 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 10.05.2023 15:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 11.05.2023 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.05.2023 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.05.2023 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 16.05.2023 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 16.05.2023 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 17.05.2023 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 18.05.2023 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 18.05.2023 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 19.05.2023 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 22.05.2023 10:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 10:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 12:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 24.05.2023 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 25.05.2023 10:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 26.05.2023 10:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 29.05.2023 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 29.05.2023 12:00
23. REZULTATE  FINALE 29.05.2023 12:00

 

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4, telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al Spitalulu  dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de naștere și după caz copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • pentru candidatii la posturile de asistenti medicali:
 • copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România;
 • avizul de liberă practică pentru anul în curs eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România, după caz;
 • adeverință eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România pentru participare la concurs;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ anexat;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • aviz psihologic pentru angajare;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Actele prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.    Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 09.05.2023 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all
pdf

15270 - Bibliografie asistenți medicali

Size: 321.55 KB
Hits: 653
Date added: 21.04.2023
pdf

15270 - Bibliografie infirmiere debutante

Size: 306.85 KB
Hits: 434
Date added: 21.04.2023

Rezultate

Download all
pdf

15270_Rezultat_final_asistenți_și_infirmieri_Cardiologie

Size: 238.76 KB
Hits: 270
Date added: 29.05.2023
pdf

15270_Rezultat_interviu_asistenți_și_infirmieri_Cardiologie

Size: 207.01 KB
Hits: 339
Date added: 25.05.2023
pdf

15270_Rezultat_probă_practică__asistenți_și_infirmieri_Cardiologie

Size: 353.49 KB
Hits: 456
Date added: 22.05.2023
pdf

15270_Rezultat_contestație_probă_scrisă_Cardiologie

Size: 116.12 KB
Hits: 303
Date added: 18.05.2023
pdf

15270_Rezultat_probă_scrisă_asistenți_și_infirmieri_Cardiologie

Size: 395.57 KB
Hits: 665
Date added: 16.05.2023
pdf

15270_Rezultat_contestație_selecție_dosar_Cardiologie

Size: 119.80 KB
Hits: 391
Date added: 12.05.2023
pdf

15270_Rezultat_selecție_dosar_Cardiologie

Size: 151.04 KB
Hits: 684
Date added: 10.05.2023

Alte documente

Download all
docx

Anexa_ 3_model_adeverință_vechime_ HG_ nr._1336

Size: 15.95 KB
Hits: 271
Date added: 25.04.2023