Având în vedere :

 • Contractul de finanțare POCU/91/4/8/109601 pentru proiectul ”Creșterea calității actului medical prin îmbunătățirea nivelului competențelor profesioniștilor din sectorul medical”;
 • PO RUNOS 017 – Procedura operațională privind selectarea, angajarea și salarizarea personalului în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizează concurs de recrutare și selecție pentru ocuparea a 6 (șase) posturi vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului mai sus menționat, după cum urmează:

Designer de grafică

Descrierea activității:

 • Designer aplicație mobilă;

Condiții generale:

 • Studii superioare în domeniul Automatică / Cibernetică / Informatică – 4 ani ( cursuri web design, programare, baze de date, analiza sistemelor, internet);
 • Experiență minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 2 luni.

Programator de sistem informatic

Descrierea activității:

 •  Programator aplicație mobilă;

Condiții generale:

 • Studii superioare în domeniul Automatică / Cibernetică / Informatică – 4 ani ( cursuri de programare, baze de date, analiza sistemelor, internet);
 • Experiență minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 2 luni.

Specialist relații sociale

Descrierea activității:

 • Expert recrutare grup țintă nivel național;

Condiții generale:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul social / sănătate / economic – 4 ani;
 • Experiență minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 2 luni.

Specialist relații sociale

Descrierea activității:

 • Expert recrutare grup țintă nivel regional;

Condiții generale:

 • Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniul social / sănătate / economic – 4 ani;
 • Experiență minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata angajării:

 • 2 luni.

Condițiile specifice sunt cele prevăzute în fișele de post, anexate la prezentul anunț.

Cei interesați vor depune până la data de 05.11.2020 orele 12:00 la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 1. cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip anexă la anunțul de recrutare și selecție – va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează);
 2. CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 3. copii conforme cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate și ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei;
 5. adeverințe/diplome/certificate în original care atestă efectuarea unor specializări, originale (originalele sunt necesare pentru certificare);
 6. documente justificative care atestă vechimea în munca și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, etc.), copii conform cu originalul;
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. declarație de disponibilitate privind timpul alocat.
  Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr crt. ETAPA DATA ORA
1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 21.10.2020
2. TERMEN PRELUARE DOSARE 05.11.2020 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 06.11.2020 11:00
4. AFIȘARE STARE DOSARE 06.11.2020 15:00
5. SUSȚINERE INTERVIU 09.11.2020 09:00
6. AFIȘARE REZULTATE 09.11.2020 15:00
7. TERMEN CONTESTAȚII 10.11.2020 10:00
8. SOLUŢIONAREA CONTESTAȚIILOR LA INTERVIU 10.11.2020 13:00
9. REZULTATE FINALE 10.11.2020 15:00

Concursul consta în 2 etape succesive și anume:

 • selecție dosare de înscriere;
 • interviu.

Pentru susținerea interviului este obligatorie admiterea dosarului de concurs.

Tematica pentru susținerea interviului este:

 • Contractul de finanțare Programul Operațional Capital Uman POCU/91/4/8/109601 (anexă la prezentul anunț);
 • Cererea de finanțare POCU/91/4/8/109601 (anexă la prezentul anunț);
 • Manualul Beneficiarului Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axele prioritare 1-6, Versiunea august 2017 anexă la prezentul anunț).

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al unității din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277, între orele 10:00-12:00.

Anexă

Rezultate

Download all
pdf

rezultate.selectie.dosare.pocu.109601

Size: 206.45 KB
Hits: 418
Date added: 05.02.2021
pdf

rezultate.interviu.pocu.109601

Size: 235.57 KB
Hits: 404
Date added: 08.02.2021
pdf

rezultate.finale.pocu.109601

Size: 200.47 KB
Hits: 415
Date added: 09.02.2021