Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

organizează:

concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI

conform:

 • prevederilor  Ordinului MS nr. 284 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specific comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele aflate in subordinea Consiliului Judetean Arad aprobata prin Dispozitia nr. 960/24.10.2017 emisa de presedintele Consiliului Judetean Arad;

Candidații pentru acest post trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice pentru participarea la concurs:

 • sunt asistenti medicali generalisti, moaşe sau asistenţi medicali cu grad principal;
 • deţin gradul principal de cel puţin doi ani;
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă / absolvire;

Candidații la concurs trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale pentru participarea la concurs:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnati definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile generale și criteriile specifice  postului respectiv.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad dosarul de concurs, care va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;

d) copia certificatului de absolvire a examenului de grad principal;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atesta vechimea în  gradul profesional sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;

i) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate a corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezinta însotite de documentele originale,  pentru a se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personalul din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grila/lucrare scrisa  de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului ;
 • sustinerea proiectului de specialitate  pe o tema din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selectie;

Probele se susțin la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, conform următorului calendar:  

NR. CRT. DATA ETAPA

1.

DATA LIMITA PANA LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE 25.07.2022, orele 15:00

2.

AFISARE REZULTATE VERIFICARE DOSARE 26.07.2022, orele 14:00

3.

TERMEN DEPUNERE CONTESTATII  LA REZULTATUL VERIFICARII DOSARELOR 27.07.2022, orele 14:00

4.

AFISARE REZULTATE SOLUTIONARE CONTESTATII 28.07.2022, orele 15:00

5.

SUSTINEREA TESTULUI GRILA / LUCRARII SCRISE 02.08.2022,  orele 10:00

6.

AFISARE REZULTATE OBTINUTE LA TESTUL GRILA / LUCRAREA SCRISA 02.08.2022, orele 14:00

7.

SUSTINEREA PROIECTULUI DE SPECIALITATE 03.08.2022, orele 10:00

8.

SUSTINEREA INTERVIULUI  DE SELECTIE 03.08.2022, orele 13:00

9.

AFISARE REZULTATE SUSTINERE PROIECT SI INTERVIU DE SELECTIE 04.08.2022, orele 10:00

10.

TERMEN LIMITA DEPUNERE CONTESTATII LA REZULTATUL FINAL (CU EXCEPTIA INTERVIULUI DE SELECTIE) 05.08.2022, orele 10:00

 

11. AFISARE  REZULTATE  DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR 08.08.2022, orele 15:00

 

TEMELE DE PROIECT PENTRU POSTUL DE DIRECTOR DE INGRIJIRI

 1. Managementul infecțiilor nosocomiale în spital:
 • identificarea factorilor de risc;
 • masuri de prevenirea infectiilor nosocomiale;
 1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate în spital
 • focalizarea pe necesitatile /asteptarile pacientilor;
 • actiuni de imbunatatire a ingrijirii si serviciilor;
 1. Comunicarea asistent, pacient, percepție, profesionalism, deontologie medicală
 • esenta continutului activitatii medicale, relatia asistent pacient;
 • propuneri de imbunatatire a procesului de comunicare;
 1. Procesul de analiză al nevoii de formare în sănătate
 • evaluare comparativa a rezultatelor cursurilor de formare;
 • propunere scrisa a planului de analiza a nevoilor de formare;
 1. Desfășurarea activității medicale în spital pe principiul competenței, eficienței și eficacității
 • evaluarea activitatii medicale a spitalului;
 • masuri de eficienta si eficacitate a sistemului de ingrijiri;

Bibliografie

Download all
pdf

25772_Bibliografie_Director_de_Îngrijiri

Size: 326.08 KB
Hits: 256
Date added: 09.08.2022

Structura Proiectului

Download all
pdf

25772_Structura_proiect_de_specialitate

Size: 119.74 KB
Hits: 375
Date added: 21.07.2022

Rezultate

Download all
pdf

25772_Rezultat_final_Director_de_Îngrijiri

Size: 99.17 KB
Hits: 325
Date added: 08.08.2022
pdf

25772_Rezultat_interviu_Director_de_Îngrijiri

Size: 99.07 KB
Hits: 266
Date added: 08.08.2022
pdf

25772_Rezultat_sustinere_proiect_de_specialitate_Director_de_Îngrijiri

Size: 103.62 KB
Hits: 274
Date added: 08.08.2022
pdf

25772_rezultat_proba_scrisa_Director_de_Ingrijiri

Size: 100.33 KB
Hits: 261
Date added: 04.08.2022
pdf

25772_selectie_dosar_Director_de_Ingrijiri

Size: 101.55 KB
Hits: 245
Date added: 27.07.2022