Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

In conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,   Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad organizeaza:

CONCURS  PENTRU OCUPAREA:

unui post vacant cu norma intreaga de 7 ore / zi, de medic specialist confirmat in specialitatea anestezie si terapie intensiva la Sectia Clinica ATI  I.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (se pune la dispozitia candidatilor de catre Serviciul RUNOS al spitalului ) ;
 • b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Taxa de participare la concurs este 150 lei și se achită la caseria spitalului  .

Înscrierile pentru concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Serviciul RUNOS, în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului .

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS  al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, cu sediul în Arad, str. Andrenyi  Karoly, nr. 2 – 4, tel. 0357/407200, interior 277 .

Concursul se desfasoara dupa urmatorul calendar :

Nr. crt.   ETAPA DATA ORA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 02.04.2024  
  2. TERMEN LIMITA PENTRU PRELUARE  DOSARE 16.04.2024 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE (PROBA A) SI STABILIRE PUNCTAJ  PENTRU ANALIZA SI EVALUAREA ACTIVITATII PROFESIONALE SI STIINTIFICE (PROBA D)          17.04.2024 10:00
  4. AFIȘARE  REZULTATE SELECTIE  DOSARE  SI PUNCTAJ OBTINUT PENTRU ANALIZA SI EVALUAREA ACTIVITATII PROFESIONALE SI STIINTIFICE 18.04.2024 16:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII LA REZULTATUL SELECȚIEI  DOSARELOR SI A PUNCTAJULUI LA PROBA D 19.04.2024 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII 22.04.2024 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII 22.04.2024 15:00
  8. PROBA SCRISĂ (PROBA B)                                           24.04.2024 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 24.04.2024 15:00
10. TERMEN LIMITA DEPUNERE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 25.04.2024 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 26.04.2024 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 26.04.2024 15:00
13. PROBA CLINICA / PRACTICĂ (PROBA C)                 29.04.2024 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA CLINICA/ PRACTICĂ 29.04.2024 16:00
15. TERMEN LIMITA DEPUNERE CONTESTAȚII LA PROBA CLINICA/PRACTICĂ 30.04.2024 10:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA CLINICA/PRACTICĂ 07.05.2024 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA CLINICA/PRACTICĂ 07.05.2024 16:00
18. REZULTATE  FINALE       07.05.2024 16:00

 

ERATĂ – 12657/03.04.2024

La anuntul publicat de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad sub nr. 1162 / 25.03.2024 privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist confirmat in specialitatea anestezie si terapie intensiva la Sectia Clinica ATI I.

In cuprinsul anuntului publicat la data de 02.04.2024, in loc de :

un post vacant cu norma intreaga de 7 ore / zi, de medic specialist confirmat in specialitatea anestezie si terapie intensiva la Sectia Clinica ATI  I.

Se va citi:

doua posturi vacante cu norma intreaga de 7 ore / zi, de medic specialist confirmat in specialitatea anestezie si terapie intensiva la Sectia Clinica ATI  I.

Bibliografie

Download all
pdf

1162_Bibliografie_medic_specialist_ATI

Size: 78.31 KB
Hits: 49
Date added: 02.04.2024
pdf

1162_Tematică_medic_specialist_ATI

Size: 507.37 KB
Hits: 72
Date added: 02.04.2024

Rezultate

Download all