Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

In conformitate cu prevederile HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea următoarele posturi vacante cu norma intreaga,  pe perioadă nedeterminată:

–  un post vacant de infirmiera (G) la Sectia Clinica Medicina Interna I,

–  un post vacant de infirmiera (G) la Sectia Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice,

–  un post vacant de infirmiera (G) la Sectia Clinica Hematologie,

–  un post vacant de infirmier (G) la Sectia Clinica Neurologie,

–  un post vacant de infirmier (G) la Sectiei Clinice Pediatrie I – Biberonerie.

–  un post vacant de infirmier (G) la Compartimentului Clinic Boli Infectioase Copii,

–  doua posturi vacante de infirmier (G) la Sectia Clinica Psihiatrie,

–  un post vacant de infirmier (G) la Sectia Clinica Medicina Interna II,

–  un post vacant de infirmier (G) la Sectia Clinica Medicina Muncii,

–  un post vacant de infirmier (G) la Compartimentului Nefrologie,

–  un post vacant de infirmier (G) la Sectia Clinica Pneumologie

–  un post vacant de infirmier (G) la Sectiei Clinice Boli Infectioase Adulti .

–  doua posturi vacante de brancardier (G) la Blocului Operator – Sediul central,

–  un post vacant de brancardier (G) – la Blocului Operator – Piata Mihai Viteazu,

– doua posturi vacante de brancardier (G) la UPU SMURD

     

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de infirmiere:

– diplomă de absolvire a școlii generale;

– certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane și certificare;

– 6 luni vechime în activitate;

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de brancardieri :

– diplomă de absolvire a școlii generale;

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

– selecția dosarelor

– proba scrisă

– proba practică

– interviu.

Probele se susțin în limba română. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr. crt.   ETAPA DATA ORA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 16.02.2024  
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 01.03.2024 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 04.03.2024 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 04.03.2024 16:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 05.03.2024 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 06.03.2024 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 06.03.2024 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 11.03.2024 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 12.03.2024 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 13.03.2024 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 14.03.2024 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 14.03.2024 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 15.03.2024 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 15.03.2024 16:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 18.03.2024 10:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 19.03.2024 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 19.03.2024 16:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 20.03.2024 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 21.03.2024 10:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 22.03.2024 10:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 23.03.2024 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 23.03.2024 15:00
23. REZULTATE  FINALE 23.03.2024 15:00

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4, telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al Spitalului  dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Serviciul RUNOS;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 •   e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (conform modelului anexat);
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • h) aviz psihologic pentru angajare;
 •  i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • j) curriculum vitae, model comun european.
 •  k) chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Copiile de pe actele prevazute la lit. b) – e) precum si copia certificatului de incadrare in grad de handicap  se prezinta  însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 09.05.2023 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Cei interesați vor depune la Serviciul RUNOS dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Serviciul RUNOS;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 •   e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (conform modelului anexat);
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • h) aviz psihologic pentru angajare;
 •  i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • j) curriculum vitae, model comun european.
 •  k) chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Copiile de pe actele prevazute la lit. b) – e) precum si copia certificatului de incadrare in grad de handicap  se prezinta  însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS până la data de 01.03.2024 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Regulament concurs

Download all
pdf

Regulament concurs 2024

Size: 599.46 KB
Hits: 412
Date added: 16.02.2024

Bibliografie

Download all
pdf

5419_Bibliografie_infirmieri

Size: 413.31 KB
Hits: 356
Date added: 16.02.2024
pdf

5419_Bibliografie_brancardieri

Size: 353.58 KB
Hits: 369
Date added: 16.02.2024

Documente

Download all
pdf

ANEXA 3 ADEVERINTA cf HG nr.1336

Size: 94.96 KB
Hits: 172
Date added: 16.02.2024
pdf

ORDIN 1101 30-09-2016 (2)

Size: 283.46 KB
Hits: 129
Date added: 16.02.2024
pdf

ORD. 1761 - PROCEDURI

Size: 139.78 KB
Hits: 125
Date added: 16.02.2024
pdf

ORD. 1761 - NORME TEHNICE

Size: 189.67 KB
Hits: 116
Date added: 16.02.2024
pdf

ORD. 1226 - NORME TEHNICE 03-12-2012

Size: 252.19 KB
Hits: 109
Date added: 16.02.2024
pdf

ORD. 1025 din 07-12-2000

Size: 207.03 KB
Hits: 132
Date added: 16.02.2024

Rezultate

Download all
pdf

5419_Rezultat_final_brancardieri

Size: 170.18 KB
Hits: 76
Date added: 22.03.2024
pdf

5419_Rezultat_final_infirmieri

Size: 174.92 KB
Hits: 94
Date added: 22.03.2024
pdf

5419_Rezultat_interviu_brancardieri

Size: 118.72 KB
Hits: 94
Date added: 21.03.2024
pdf

5419_Rezultat_interviu_infirmieri

Size: 120.20 KB
Hits: 126
Date added: 21.03.2024
pdf

5419_Rezultat_constestație_proba_practică_infirmieri

Size: 113.06 KB
Hits: 88
Date added: 19.03.2024
pdf

5419_Rezultat_proba_practică_brancardieri

Size: 138.08 KB
Hits: 177
Date added: 15.03.2024
pdf

5419_Rezultat_proba_practică_infirmieri

Size: 155.21 KB
Hits: 238
Date added: 15.03.2024
pdf

5419_Rezultat_contestații_probă_scrisă_bracardieri

Size: 135.85 KB
Hits: 147
Date added: 14.03.2024
pdf

5419_Rezultate_proba_scrisă_infirmieri

Size: 199.17 KB
Hits: 392
Date added: 12.03.2024
pdf

5419_Rezultate_proba_scrisă_brancardieri

Size: 260.15 KB
Hits: 264
Date added: 12.03.2024