Drepturile pacienților

Drepturile pacientului sunt prevăzute în Legea nr.46/21.01.2003 și prevăd că pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale și de a fi respectate ca persoane umane, fără nici o discriminare. Pacienții asigurați prin CNAS au dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

I. Dreptul pacientului la informația medicală presupune:

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 5. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 6. Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 7. Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 8. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 9. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, numai cu acordul pacientului.
 10. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 11. Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 și 10 din Legea 46/2003, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată.

II. Consimțământul pacientului privind intervenția medicală presupune:

 1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 2. Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
 3. În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 4. În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 5. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
 6. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulatoriu.
 7. Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 8. Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
 9. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

III. Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului

 1. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 2. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 3. În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 4. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 5. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
 6. Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

IV. Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

 1. Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
 2. Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
 3. Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26 din Legea 46/2003.
 4. Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 5. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.

V. Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

 1. În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și Familiei și se aduc la cunoștința publicului.
 2. Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat. Se exceptează de la aceste prevederi cazurile de urgență apărute în situații extreme.
 3. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 4. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 5. Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 6. Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.
 7. Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
 8. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 9. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 10. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.
 11. Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării nașterii sale în actele de stare civilă.

Obligațiile pacienților

I. Obligații generale:

 1. Să respecte regulile de acces, de conduită și disciplină ale spitalului, regulile și orarul de vizitare, programul de masă și de odihnă;
 2. Să poarte ținuta regulamentară de spital;
 3. Să respecte regulile de igienă personală;
 4. Să nu circule decât în secția unde sunt internați sau unde li se fac investigații medicale;
 5. Este interzisă părăsirea spitalului cu excepția cazurilor care necesită investigații suplimentare;
 6. Să nu producă zgomote puternice, de orice natură și să întrețină un climat de liniște și confort în saloane, să nu inițieze acțiuni care pot produce disconfort pacienților internați și celorlalte persoane din jur;
 7. Să mențină ordinea și curățenia în saloane și în spațiile comune.
 8. Să aibă un comportament etic și o conduită civilizată fată de personalul medico-sanitar;
 9. Să nu distrugă sau să murdărească mobilierul din salon, pereții, instalațiile sanitare sau alte obiecte din dotarea spitalului. în caz contrar, aceștia vor suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni;
 10. Introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, substanțe interzise și fumatul în incinta spitalului sunt strict interzise;
 11. Să asigure individual paza și protecția bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-și întreaga responsabilitate cu privire la acestea;
 12. Să nu introducă alimente în spital fără avizul medicul curant și să păstreze alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masă sau noptieră);
 13. Introducerea aparaturii audio-vizuale în instituție este posibilă doar cu acordul medicului șef de secție/coordonatorului compartimentului;
 14. Să restituie la garderoba spitalului echipamentul de spital primit la internare;
 15. Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, când solicită servicii medicale la cerere sau alte situații pe care legea le impune.

II. Obligații cu specific medical:

 1. Pacientul/aparținătorul are obligația de a citi consimțămintele informate aplicate în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și să le semneze;
 2. Să respecte cu strictețe planul de tratament și indicațiile medicului și ale personalului medico-sanitar;
 3. Să își asume întreaga responsabilitate pentru consecințele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucțiunile și recomandările personalului medical;
 4. Să informeze personalul medical, întocmai și la timp, cu privire la orice manifestare sau reacție la tratamentul sau medicamentele prescrise;
 5. Să coopereze în permanență cu medicul privind starea sănătății;
 6. Să ofere personalului medical toate informațiile relevante pe care le dețin despre starea de sănătate proprie, precum și informațiile de orice altă natură (apartenența religioasă, valori și cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influența îngrijirea medicală și serviciile conexe furnizate de către Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad;
 7. Să ofere informații exacte și complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale și de sănătate, inclusiv regimuri alimentare și stil de viață.
 8. Să informeze personalul medical și să solicite sprijin pentru orice nelămuriri și întrebări cu privire la documentele medicale.
 9. Să ia în calcul faptul că poate exista un motiv obiectiv pentru care un serviciu nu este disponibil la un anumit moment și într-o anumită formă.
 10. Să se prezinte la consultații/intervenții/internare la ora stabilită conform programării sau să anunțe medicul cu cel puțin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.

Categoriile de informații medicale care pot fi transmise telefonic despre pacienții internați

A. Medici:

 1. Categoriile de informații medicale care pot fi transmise telefonic de către medic atunci când pacientul își dă acordul ca informațiile de specialitate despre starea de sănătate și datele medicale să fie comunicate altor persoane, prin completarea în Acordul Pacientului Informat cu numele, prenumele, gradul de rudenie și numărul de telefon pentru persoana desemnată de pacient pentru informații personale, sunt:
  • Informații precise despre rezultatul investigațiilor/diagnostic/evoluție/tratament;
  • Informații despre momentul externării;
  • Informații despre posibile transferuri în alte secții sau în alt spital conform procedurilor interne;
  • Informații despre degradarea stării de sănătate a pacientului;
  • Informații despre deces.
 2. Categoriile de informații medicale care pot fi transmise telefonic de către medic atunci când pacientul NU își exprimă acordul ca informațiile de specialitate despre starea de sănătate și datele medicale să fie comunicate altor persoane, prin completarea în Acordul Pacientului Informat la pct. 2. b) bifând Da), sunt:
  • Anunțul decesul pacientului;
  • Anunțul transferului pacientului în altă unitate medicală sau în altă secție decât cea în care pacientul a fost internat inițial.

B. Asistenți Medicali:

 1. Categoriile de informații medicale care pot fi transmise telefonie de către asistentul medical atunci când pacientul își dă acordul ca informațiile de specialitate despre starea de sănătate și datele medicale să fie comunicate altor persoane, prin completarea în Acordul Pacientului Informat cu numele, prenumele, gradul de rudenie și numărul de telefon pentru persoana desemnată de pacient pentru informații personale, sunt:
  • Informații despre momentul externării;
  • Informații despre posibile transferuri în alte secții sau în alt spital conform procedurilor interne;
  • Informații administrative despre deces.
 2. Categoriile de informații medicale care pot fi transmise telefonic de către asistentul medical atunci când pacientul NU își exprimă acordul ca informațiile de specialitate despre starea de sănătate și datele medicale să fie comunicate altor persoane, prin completarea în Acordul Pacientului Informat la pct. 2. b) bifând Da), sunt:
  • Anunțul decesul pacientului;
  • Anunțul transferului pacientului în altă unitate medicală sau în altă secție decât cea în care pacientul a fost internat inițial.

C. Personalul medical auxiliar: infirmieri, brancardieri, îngrijitori de curățenie, orice altă categorie NU POATE OFERI INFORMAȚII MEDICALE APARȚINĂTORILOR.

D. În cazul în care pacientul nu are capacitatea de a-și exprima consimțământul informat la internare (de ex. pacienți comatoși, în encefalopatie hepatică, etc), persoana care însoțește pacientul va consemna, în Acordul Pacientului Informat pct.2, numele, prenumele persoanelor cărora li se vor putea comunica telefonic date privind starea de sănătate și datele medicale, gradul de rudenie cu această persoană, precum și numerele de telefon ale acestora sau nu își voi exprima acordul, ca informațiile de specialitate despre starea de sănătate și datele medicale ale pacientului să fie comunicate altor persoane bifând „Da” la pct.2 b).

E. Persoana care solicită telefonic informații medicale privind un pacient are obligația să se identifice telefonic prin:

 • Nume și prenume;
 • Gradul de rudenie cu persoana internată.

F. Persoana care solicită telefonic informații medicale privind un pacient are obligația să specifice (pentru identificarea corectă a pacientului):

 • Numele și prenumele pacientului;
 • Data nașterii pacientului;
Accesibilitate