Conducerea SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

consideră calitatea serviciilor medicale prestate locuitorilor județului Arad și municipiului Arad și din împrejurimi ca fiind factorul principal care determină performanțele spitalului și depune eforturi permanente pentru satisfacerea cerințelor CLIENȚILOR (PACIENȚILOR / APARȚINĂTORILOR), angajându-se în ceea ce privește buna practică profesională.

MISIUNEA

spitalului este de a fi permanent un spital de avangardă în sistemul de sănătate din România orientat către necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților și de a le furniza servicii medicale integrate și aliniate la principiul „îmbunătățirii continue”.

VIZIUNEA

conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în domeniul calității este de a dobândii și menține o reputație maximă a spitalului prin calitate.

Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie să constituie un exemplu pentru unitățile medicale similare și o recomandare pentru pacienții noștri!

Principiul de bază al politici noastre în domeniul calității este orientarea către CLIENT (PACIENT/APARȚINĂTOR) pentru a-i identifica cât mai exact nevoile și așteptările și a le satisface prin furnizarea celor mai bune servicii medicale.
Pentru ducerea la îndeplinire a acestei politici Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad are implementat și menține un Sistem de Management în conformitate cu standardele: ISO 9001:2015, prin care promovează o politică orientată spre satisfacerea permanentă a clienților (pacienților/aparținătorilor), de reducere a impactului negativ asupra mediului și de reducere a riscurilor privind securitatea și sănătatea ocupațională pentru proprii angajați, pacienți, aparținători, vizitatori, subcontractanți, prin desfășurarea activităților în condiții de siguranță.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și-a stabilit ca obiective prioritare:

 • Plasarea permanentă a pacientului în centrul atenției;
 • Dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a managementului riscurilor;
 • Creșterea calității actului medical prin pregătirea profesională continuă și învățarea din erori a întregului personal;
 • Obținerea satisfacției pacienților, a angajaților și a tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • Organizarea și îmbunătățirea comunicării între profesioniști și între personalul medical și pacient și aparținători;
 • Colaborare profesională între persoane și echipe medicale din spital și din alte unități sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistențe medicale integrate inter și multidisciplinare;
 • Asigurarea eficacității și eficienței actului medical, prin autoevaluarea și îmbunătățirea continuă a protocoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
 • Creșterea gradului de utilizare a resurselor printr-o mai bună planificare a activității;
 • Instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia;
 • Conformarea cu cerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate;
 • Implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate și colaborare permanentă;
 • Asigurarea și îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale oferite și îmbunătățirea condițiilor hoteliere;
 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii unității sanitare.

Personalul medico-sanitar din unitatea noastră se obligă:

 • să respecte demnitatea vieții umane;
 • să manifeste compasiune și să îngrijească fără discriminare;
 • să susțină perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare;
 • să promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea;
 • să manifeste în mod continuu profesionalism în activitățile desfășurate.

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad își asumă răspunderea comunicării acestei politici întregului personal și analizării ei la intervale de timp planificate pentru a fi în mod continuu adecvată față de misiune și viziune.

Accesibilitate