Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

încheie pe perioada determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu:

–  1 medic specialist în specialitatea psihiatrie, în cadrul sectiei clinica psihiatrie .

Cei interesați vor depune până la data de 05.09.2022 orele 12:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

cererea în care se menționează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

diploma dc licență și certificatul dc specialist, copie, cc va fi certificată conform cu orginalul ;

documente privind schimbarea numelui (certificat dc căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecdtorească ), în original și copie, ce va fi certificată conform cu orginalul ;

certificatul de membru al organizației profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialitățile și competențele în care urmează să își desfășoare activitatea în unitatea sanitară, ce va fi certificată conform cu orginalul .

certificat de integritate comportamentala in original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

cazierul judiciar, în original sau declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa il faca faca incompatibil cu functia pentru care candideazs ;

certificat medical format A5 din care să rezulte cd este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

copia actului de identitate în termen de valabilitate, cc va fi certificată conform cu orginalul

dovada ca este persoana juridica – certificatul de înregistrare dc la adminlstrația fiscald, Certificat eliberat de R8‹St£ul Comertului etc.

polita de asigurare dc raspundere civila corespunzătoare postului pentru care îsi depune dosarul ;

copie adeverință privind codul de parafă;

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 06.09.2022 pe site-ul unității.

In cazul in care sunt mai multe dosare pentru uri post, interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 07.09.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data dc 07.09.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate

Download all
pdf

33030_stare_dosar_prestări_servicii_personal_medical

Size: 80.36 KB
Hits: 319
Date added: 07.09.2022