Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

încheie pe perioadă determinată contract de prestări servicii pentru activitate medicală cu:

1 medic specialist / primar în specialitatea ORL în cadrul Secției Clinice ORL;

1 medic specialist / primar în specialitatea ATI în cadrul Secției Clinice ATI II;

Cei interesați vor depune până la data de 31.12.2021 orele 14:00, la Secretariatul SCJUA, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 • cererea în care se menționează postul pentru care persoana interesată dorește să concureze sau să se angajeze, după caz;
 • diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • diploma de licență în specialitate/diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 și certificatul de grad principal după caz, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.), în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • certificatul de membru al organizației profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialitățile și competențele în care urmează să își desfășoare activitatea în unitatea sanitară, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • certificat de integritate comportamentală în original sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • cazierul judiciar, în original sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează sau dorește să se angajeze, în original;
 • actul de identitate în termen de valabilitate, în original și copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;
 • dovada că este persoană juridică – certificatul de înregistrare de la administrația fiscală. Certificat eliberat de Registrul Comerțului etc.;
 • polița de asigurare de răspundere civilă corespunzătoare postului pentru care își depune dosarul;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copie adeverință privind codul de parafă;

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 03.01.2022 orele 10:00 pe site-ul unității.

În cazul în care sunt mai multe dosare pentru un post, interviul pentru selecția candidaților va avea loc înainte de 03.01.2022 orele 12:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 03.01.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Rezultate