Serviciul unic de urgen?? - 112

Print Email
     
 

Apelarea num?rului 112 reprezint? o cale rapid? de a comunica cu dispeceratele de urgen?? (Poli?ie, Pompieri, Ambulan??) n timpul unei situa?ii de urgen??.

Sistemul 112 func?ioneaz? la nivelul ntregii ??ri, n toate re?elele de telefonie, fixe sau mobile.

Sistemul Na?ional Unic pentru Apeluri de Urgen?? este constituit n scopul furnizarii c?tre cet??eni a Serviciului de urgen?? 112 ?i asigur? preluarea apelurilor de urgen?? de la cet??eni ?i, dup? caz, transmiterea acestora c?tre agen?iile specializate de interven?ie, sau al prelucr?rii lor ?i alert?rii directe a echipajelor de interven?ie n vederea asigur?rii unei reac?ii imediate, uniforme ?i unitare pentru solu?ionarea urgen?elor. Pentru furnizarea Serviciului de urgen?? 112, SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgen??, dispeceratele de urgen?? ?i dispeceratele integrate de urgen??, organizate la nivel de re?edin?? de jude?, la nivelul municipiului Bucure?ti ?i la nivelul municipiilor ?i ora?elor sau acolo unde este necesar.

Centrele unice pentru apeluri de urgen??
sunt operate de administratorul SNUAU, Dispeceratele de urgen?? sunt operate de agen?iile specializate de interventie iar Dispeceratele integrate de urgen?? sunt operate de administratorul SNUAU ?i de agen?iile specializate de interven?ie.

Sistemul asigur? cooperarea ntre agen?iile specializate de interven?ie ale Poli?iei, Pompierilor, Ambulan?ei, SMURD ?i Jandarmeriei care au obliga?ia de a asigura interven?ia la urgen?e.

Personalul Centrelor de preluare a apelurilor de urgen?? 112 este compus din personal specializat care r?spunde la apelurile de urgen?? 24 din 24 de ore. Ei sunt instrui?i pentru a asista apelan?ii n cazuri de urgen?? ?i a-i ajuta n cel mai scurt timp posibil.


Num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112 se apeleaz? atunci cnd este necesar? interven?ia agen?iilor specializate de interven?ie, pentru asigurarea asisten?ei imediate n situa?ii n care este periclitat? via?a, integritatea ori s?n?tatea cet??eanului, ordinea public?, proprietatea public? sau privat? ori mediul.

Centrele unice pentru apeluri de urgen?? dispun de o baz? de date care i ajut? pe operatorii 112 s? identifice num?rul de telefon (ANI) de la care este apelat serviciul de urgen??, s? identifice apelantul ?i s? localizeze apelul (ALI), incidentul produs (n baza unui index de incidente) precum ?i resursele de interven?ie cele mai apropiate (AVL). Acest lucru este posibil cu ajutorul indicilor/sistemelor de identificare:

ANI identificarea automat? a num?rului de telefon: pe monitorul operatorului apare num?rul postului telefonic de unde este apelat sistemul.
ALI identificarea automat? a loca?iei: pe monitorul operatorului apar adresa apelantului, locul de unde acesta sun? ?i o serie de informa?ii suplimentare necesare pentru a exploata toate resursele n vederea g?sirii solu?iei optime pentru a ajunge n timp util la locul incidentului.

n vederea solu?ion?rii cazurilor de urgen??, se folose?te ?i aplica?ia AVL (Automatic Vehicle Location) care identific? pozi?ia autovehiculelor angajate n procesul de interven?ie la situa?iile de urgen?? dotate cu echipamente de comunica?ii radio (conven?ionale sau digitale) care con?in un subsistem GPS. Pentru a putea transmite datele ntre terminalele mobile ?i serverul AVL, aplica?ia AVL utilizeaz? re?elele radio digitale ?i/sau analogice (conven?ionale), pentru pozi?ionarea vehiculelor de interven?ie ?i identificarea traseelor optime de deplasare a acestora.

Sistemul permite nregistrarea convorbirilor ?i stocarea datelor.

Apelul la 112 este universal ?i gratuit.

Num?rul de urgen?? 112 este gratuit ?i poate fi apelat din orice re?ea de telefonie fix? sau mobil?.

Abona?ii care apeleaz? 112 nu pl?tesc sume suplimentare la factura telefonic?.
Un operator de la Centrul de preluare a apelurilor de urgen?? 112 va adresa anumite ntreb?ri apelantului cu privire la natura urgen?ei pentru care solicit? ajutor ?i va transfera apelul c?tre agen?iile serviciilor specializate de interven?ie responsabile s? intervin? la tipul de incident semnalat.

Dac? apela?i Serviciul de urgen?? 112 trebuie s? anun?a?i:

- Ce urgen?? ave?i;

- Unde este urgen?a;

- Unde v? afla?i;

- De la ce num?r de telefon suna?i;

- Cum v? numi?i.

Dup? furnizarea acestor date trebuie s? r?mne?i la telefon pentru a fi pu?i n leg?tur? cu agen?ia de urgen?? de care ave?i nevoie ?i pentru a primi eventuale recomand?ri.

Dac? leg?tura cu num?rul 112 se ntrerupe, trebuie s? suna?i din nou. R?mne?i calmi ?i r?spunde?i la toate ntreb?rile; nu nchide?i pn? cnd nu vi se cere acest fapt.

Suna?i la 112 doar dac? ave?i o urgen??!

Serviciul de urgen?? 112 func?ioneaz? permanent, 24 din 24 de ore, 7 zile pe s?pt?mn?.

(informa?ii preluate de pe www.112.ro)