Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

 • prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea următoarelor posturi vacant pe perioadă nedeterminată:

1 post de asistent medical principal (PL)  la Secția Clinică Obstetrică Ginecologie- Săli de naștere

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– examen pentru obținerea gradului principal;

– 5 ani vechime ca asistent medical.

1 post de  asistent medical debutant (PL)  la Dispensarul TBC

Cerințe și condiții de participare:

– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

1 post de registrator medical (M)  la Secția Clinică Ortopedie-Traumatologie

Cerințe și condiții de participare:

–  diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;

– 6 luni vechime în activitate;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

NR. CRT. SPECIFICARE DATA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 23.06.2022
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 08.07.2022 orele 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 11.07.2022 orele 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 11.07.2022 orele 15:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 12.07.2022 orele 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 13.07.2022 orele 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 13.07.2022 orele 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 15.07.2022 orele 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 15.07.2022 orele 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 18.07.2022 orele 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 19.07.2022 orele 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 19.07.2022 orele 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 21.07.2022 orele 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 21.07.2022 orele 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 22.07.2022 orele 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 25.07.2022 orele 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 25.07.2022 orele 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 26.07.2022 orele 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 26.07.2022 orele 15:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 27.07.2022 orele 15:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 28.07.2022 orele 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 28.07.2022 orele 14:00
23. REZULTATE  FINALE 28.07.2022 orele 15:00

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

 • selecție dosare de înscriere;
 • proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;
 • proba practică;
 • interviu;

Alte informații:

 • Probele se susțin în limba română.
 • Promovarea probei scrise  este obligatorie pentru susținerea probei practice;
 • Promovarea probei practice  este obligatorie pentru susținerea interviului;
 • Probele se susțin în limba română;
 • Promovarea probei scrise  este obligatorie pentru susținerea interviului.;

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copia certificatului de grad principal, pentru posturile la care se solicită gradul principal;
 • pentru candidatii la posturile de asistent medical: copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România, avizul de liberă practică pentru anul în curs și adeverință eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România pentru participare la examen;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

                   Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 08.07.2022 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08:00-12:00.

Bibliografie

Download all

Rezultate

Download all
pdf

22743_rezultat_final_asistent_medical_debutant_Dispensarul_TBC

Size: 150.62 KB
Hits: 334
Date added: 28.07.2022
pdf

22743_rezultat_final_registrator_medical_Ortopedie

Size: 153.01 KB
Hits: 316
Date added: 28.07.2022
pdf

22743_rezultat_interviu_asistent_medical_debutant_Dispensarul_TBC

Size: 124.20 KB
Hits: 294
Date added: 26.07.2022
pdf

22743_rezultat_interviu_registrator_medical_Ortopedie

Size: 149.26 KB
Hits: 278
Date added: 26.07.2022
pdf

22743_rezultat_probă_practică_registrator_medical_Ortopedie

Size: 162.24 KB
Hits: 328
Date added: 21.07.2022
pdf

22743_rezultat_probă_scrisă_asistent_medical_debutant_Dispensarul_TBC

Size: 150.33 KB
Hits: 427
Date added: 15.07.2022