Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

 • prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

 

C O N C U R S

 pentru ocuparea următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

 1 post de Șef birou gr.II (S)  la Serviciul RUNOS – Biroul Salarizare

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diploma licență în domeniul științe economice;
 • 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Secția Clinică ATI I

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Secția Clinică ATI II

1 post de fiziokinetoterapeut (S)  la Compartiment Recuperare Medicală Respiratorie

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diploma de licență în specialitate;
 • 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut;

4 posturi de asistent medical principal (PL)  la UPU SMURD-Arad

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • examen pentru obținerea gradului principal;
 • 5 ani vechime ca asistent medical.

1 post de asistent medical (PLla UPU SMURD-Arad

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • 6 luni vechime ca asistent medical.

2 posturi de  asistent medical debutant (PL)  la UPU SMURD-Arad

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1997 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • nu se solicită vechime;

2 posturi de brancardier (G)  la UPU SMURD Arad

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de absolvire a școlii generale;
 • nu se solicită vechime

1 post de muncitor calificat I- fochist (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ – Centrală Termică

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de fochist;
 • 9 ani vechime în meserie;

1 post de muncitor calificat III- fochist (G)  la Serviciul Tehnic-Administrativ – Centrală Termică

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de fochist;
 • 3 ani vechime în meserie;

1 post de muncitor calificat I- electrician (G)  la Serviciul Tehnic-Administrativ – Echipa de Intervenții

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de electrician;
 • 9 ani vechime în meserie;

1 post de muncitor calificat II- electrician (G)  la Serviciul Tehnic-Administrativ – Întreținere și Reparații Clădiri și Instalații

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de electrician;
 • 6 ani vechime în meserie;

1 post de muncitor calificat IV- electrician (G)  la Serviciul Tehnic-Administrativ – Echipa de Intervenții

Cerințe și condiții de participare paticulare:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de electrician;
 • nu se solicită vechime;

1 post de muncitor calificat IV- lăcătuș (G)  la Serviciul Tehnic-Administrativ – Întretinere și Reparații Clădiri și Instalații

Cerințe și condiții de participare:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de lăcătuș;
 • nu se solicită vechime;

2 posturi de muncitor calificat IV- instalator (G)  la Serviciul Tehnic-Administrativ – Întretinere și Reparații Clădiri și Instalații

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de instalator;
 • nu se solicită vechime;

1 post de muncitor calificat II- telefonist (G)  la Serviciul Tehnic-Administrativ – Centrala Telefonica

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii generale;
 • certificat de calificare pentru meseria de telefonist;
 • 6 ani vechime în activitate în funcția de telefonist;

1 post de muncitor necalificat II(G)  la Biroul Aprovizionare Transport-Muncitori Necalificați-Aprovizionare-Manipulare

Cerințe și condiții de participare particulare:

 • diplomă de studii generale;
 • nu se solicită vechime;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

NR. CRT. ETAPA DATA
1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 30.06.2022
2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 15.07.2022 orele 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 18.07.2022 orele 10:00
4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 18.07.2022 orele 15:00
5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 19.07.2022 orele 15:00
6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 20.07.2022 orele 10:00
7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 20.07.2022 orele 15:00
8. PROBA SCRISĂ 22.07.2022 orele 10:00
9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 22.07.2022 orele 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 25.07.2022 orele 12:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 25.07.2022 orele 13:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 25.07.2022 orele 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 26-27.07.2022 orele 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 27.07.2022 orele 10:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 28.07.2022 orele 12:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 28.07.2022 orele 13:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 28.07.2022 orele 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 29.07.2022-01.08.2022 orele 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 01.08.2022 orele 15:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 02.08.2022 orele 12:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 02.08.2022 orele 13:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 02.08.2022 orele 15:00
23. REZULTATE  FINALE 02.08.2022 orele 15:00

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

 • selecție dosare de înscriere;
 • proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;
 • proba practică;
 • interviu;

Alte informații:

 • Probele se susțin în limba română;
 • Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice;
 • Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului;
 • Probele se susțin în limba română;

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4,  telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor /certificatelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

                   Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 15.07.2022 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08:00-12:00.

Bibliografie

Download all
pdf

23969_Bibliografie_post_fiziokinetoterapeut

Size: 132.04 KB
Hits: 540
Date added: 04.07.2022
pdf

23969_Bibliografie_brancardieri

Size: 293.33 KB
Hits: 423
Date added: 04.07.2022
pdf

23969_Bibliografie_telefonist

Size: 127.94 KB
Hits: 373
Date added: 30.06.2022
pdf

23969_Bibliografie_sef_birou_salarizare

Size: 330.39 KB
Hits: 410
Date added: 30.06.2022
pdf

23969_Bibliografie_muncitor necalificat

Size: 109.83 KB
Hits: 343
Date added: 30.06.2022
pdf

23969_Bibliografie_lacatus

Size: 120.50 KB
Hits: 310
Date added: 30.06.2022
pdf

23969_Bibliografie_instalator

Size: 126.51 KB
Hits: 359
Date added: 30.06.2022
pdf

23969_Bibliografie_fochist

Size: 125.05 KB
Hits: 322
Date added: 30.06.2022
pdf

23969_Bibliografie_electrician

Size: 138.05 KB
Hits: 327
Date added: 30.06.2022
pdf

23969_Bibliografie_asistenti_UPU

Size: 514.77 KB
Hits: 1022
Date added: 30.06.2022

Rezultate

Download all
pdf

23969_rezultat_final_fiziokinetoterapeuți

Size: 156.65 KB
Hits: 307
Date added: 10.08.2022
pdf

23969_Rezultat_proba_interviu_fiziokinetoterapeut

Size: 140.30 KB
Hits: 291
Date added: 08.08.2022
pdf

23969_rezultat_proba_practică_fiziokinetoterapeuți

Size: 139.58 KB
Hits: 351
Date added: 03.08.2022
pdf

23969_rezultate_contestație__fiziokinetoterapeuți

Size: 122.46 KB
Hits: 333
Date added: 02.08.2022
pdf

23969_rezultat_final_asistenți_medicali_debutanți_UPU_SMURD

Size: 208.29 KB
Hits: 527
Date added: 02.08.2022
pdf

23969_rezultat_final_muncitori

Size: 162.27 KB
Hits: 338
Date added: 02.08.2022
pdf

23969_rezultat_final_asistenți_medicali_principali_UPU_SMURD

Size: 152.40 KB
Hits: 431
Date added: 02.08.2022
pdf

23969_rezultat_final_asistenți_medicali_UPU_SMURD

Size: 204.46 KB
Hits: 466
Date added: 02.08.2022
pdf

23969_rezultat_final_brancardieri_UPU_SMURD

Size: 183.50 KB
Hits: 378
Date added: 02.08.2022
pdf

23969_Rezultate_proba_interviu_asistenti_medicali_principali_UPU

Size: 128.12 KB
Hits: 398
Date added: 01.08.2022
1 2 3