Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, angajează:

un medic specialist în specialitatea otorinolaringologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea otorinolaringologie care deservește Secția Clinică O.R.L.;

Cei interesați vor depune până la data de 10.06.2022 orele 12:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs, polița de asigurare malpraxis, dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
  • copie adeverință privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;
  • certificat de integritate comportamentală.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 14.06.2022 orele 12:00 pe site-ul unității.

Interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 15.06.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 15.06.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

21957_Rezultat_interviu_pentru_postul_de medic_specialist_ORL

Size: 103.19 KB
Hits: 263
Date added: 16.06.2022