Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, angajează:

1 medic specialist în specialitatea neurologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea neurologie;

Cei interesați vor depune până la data de 10.07.2024 orele 14:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist, certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs, polița de asigurare malpraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;)
  • copie adeverință privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad (dacă este cazul);
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar;
  • certificat de integritate comportamentală.
  • adeverință din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 11.07.2024 orele 15:00.

Interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 12.07.2024 orele 12:00, la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 12.07.2024 orele 15:00.

Bibliografie

Rezultate

Download all

24196 - Rezultate