Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

angajează:

un medic specialist în specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul liniei de gardă în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă;

Cei interesați vor depune până la data de 22.08.2022 orele 12:00, la Sein iciul RUNOS, dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist, certificat de membru a1 Colegiului Medicilor din România, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul în curs, polița de asigurare malpraxis, dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare):
  • copie adeverință privind codul de paraUa;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgentă Arad;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • certificat de cazier judiciar;
  • cenificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;
  • certificat de integritate comportamentală.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 22.08.2022 orele 15:00 la sediul unității. Interviul pentru selecția candidatilor va avea loc in data de 23.08.2022 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 23.08.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

30773_rezultat_interviu_medic_linie_gardă_ATI

Size: 65.90 KB
Hits: 371
Date added: 24.08.2022
pdf

30773_selecție_dosar_medic_linie_gardă_ATI

Size: 76.95 KB
Hits: 323
Date added: 22.08.2022