Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, angajează:

2 medici specialisti în specialitatea neurologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea neurologie care deservește Secția Clinică Neurologie;

2 medici specialisti în specialitatea medicină de laborator în cadrul Liniei de gardă în specialitatea medicină de laborator care deservește Laboratorul de Microbiologie Medicală;

Cei interesați vor depune până la data de 04.05.2023 orele 12:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist, certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs, polița de asigurare malpraxis, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;)
  • copie adeverință privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad (dacă este cazul);
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar;
  • certificat de integritate comportamentală.
  • adeverință din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 04.05.2023 orele 15:00.

Interviul pentru selectia candidatilor va avea loc în data de 05.05.2023 orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afisează în data de 05.05.2023 orele 13:30.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

15970_rezultat_interviu_linie_de_gardă_Neurologie

Size: 115.79 KB
Hits: 203
Date added: 08.05.2023
pdf

15970_rezultat_interviu_linie_de_gardă_Microbiologie

Size: 125.25 KB
Hits: 226
Date added: 05.05.2023
pdf

15970_stare_dosar_linie_de_gardă_Neurologie

Size: 144.73 KB
Hits: 205
Date added: 04.05.2023
pdf

15970_stare_dosar_linie_de_gardă_Microbiologie

Size: 165.00 KB
Hits: 226
Date added: 04.05.2023

15970 - Alte documente

Download all
pdf

16454_Erată_anunț_15970_ din_25_04_2023

Size: 142.09 KB
Hits: 229
Date added: 27.04.2023