Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

angajează:

2 medici specialiști în specialitatea chirurgie generală în cadrul Liniei de gardă în specialitatea chirurgie generală care deservește Secția Clinică Chirurgie Generală II;

1 medic specialist / primar în specialitatea psihiatrie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea psihiatrie care deservește Secția Clinică Psihiatrie;

1 medic specialist în specialitatea boli infecțioase în cadrul Liniei de gardă în specialitatea boli infecțioase care deservește Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți;

1 medic specialist / primar în specialitatea cardiologie în cadrul Liniei de gardă în specialitatea cardiologie care deservește Secția Clinică Cardiologie;

             Cei interesați vor depune până la data de 15.04.2022 orele 12:00, la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

  • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/medic primar,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs, polița de asigurare malpraxis, dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;)
  • copia adeverinței privind codul de parafă;
  • adeverință privind acordul unității angajatoare privind efectuarea de gărzi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  • curriculum vitae, model comun european;
  • certificat de integritate comportamentală.

Rezultatul selecției dosarelor se va publica în data de 18.04.2022 orele 12:00 pe site-ul unității.

Interviul pentru selecția candidaților va avea loc în data de 19.04.2022 începând cu orele 10:00 la sediul SCJUA, iar rezultatele interviului se afișează în data de 19.04.2022 orele 15:00 pe site-ul unității.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

12997_rezultat_interviu_linie_gardă_bia

Size: 66.07 KB
Hits: 450
Date added: 19.04.2022
pdf

stare_dosare_medic_linie_garda_chir_gen2

Size: 114.39 KB
Hits: 398
Date added: 18.04.2022
pdf

stare_dosare_medic_linie_garda_bia

Size: 114.85 KB
Hits: 389
Date added: 18.04.2022