Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

angajează:

2  medici specialiști  în specialitatea medicină de urgență  la UPU SMURD Arad,

1 medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie la Secția Clinică Obstetrică – Ginecologie

Cerințe și condiții de participare:

Cei interesați vor depune, pana la data de 25.02.2022 orele 15:00,  la Serviciul RUNOS, dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte :

  • cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să opteze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare  ( anexele nr. 1 si 4 la metodologie);
  •   copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
  •  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificat de medic specialist/medic primar,  certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizul de exercitare a profesiei valabil pentru anul in curs, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; )
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ( anexa nr. 2 la metodologie);
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează,
  • curriculum vitae, model comun european;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu ( anexa nr. 3 la metodologie)
  • certificat de integritate comportamentală .

Selecția dosarelor va avea loc la data de 28.02.2022 orele 15:00.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

6814_stare_dosar_obstetrica_ginecologie

Size: 113.21 KB
Hits: 272
Date added: 28.02.2022
pdf

6814_stare_dosar_medicina_de_urgenta

Size: 113.59 KB
Hits: 271
Date added: 28.02.2022