Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

Având în vedere prevederile Legilor:

– nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , cu modificările și completările ulterioare

– nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologie și biologic

, angajează:

pe durată determinată de 1(una) lună, cu posibilitatea de prelungire a termenului,

5 registratori medicali

Cerințe și condiții de participare:

 • diplomă de studii medii;
 • 6 luni vechime în activitate;

Cei interesați vor depune până la data de 11.01.2022 orele 15:00 la Serviciul RUNOS dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să opteze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare (anexele nr. 1, 2 și 5 la metodologie);
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința care atestă vechimea în muncă, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (anexa nr. 3 la metodologie);
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • declarație pe propria răspundere că nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu (anexa nr. 4 la metodologie);
 • certificat de integritate comportamentală.

Selecția dosarelor va avea loc la data de 12.01.2022.

Bibliografie

Rezultate

Download all
pdf

861_stare_dosar_registrator_medical

Size: 132.10 KB
Hits: 489
Date added: 13.01.2022
pdf

861_selectie_registrator_medical

Size: 127.26 KB
Hits: 482
Date added: 14.01.2022