Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad,

în conformitate cu:

prevederile HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

C O N C U R S 

pentru ocuparea următoarele posturi vacante pe perioadă nedeterminată: 

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Medicină Internă I;

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;

doua posturi vacante de infirmiere (G) – Secția Clinică Hematologie;

doua posturi vacante de infirmiere (G) – Secția Clinică Chirurgie Generală I;

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Neurologie;

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Pediatrie I;

trei posturi vacante de infirmiere (G) – Secția Clinică Pediatrie I – Biberonerie;

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Pediatrie II;

un post vacant de infirmieră (G) – Compartimentul Clinic Boli Infecțioase Copii;

un post vacant de infirmieră (G) – Compartimentul Reumatologie;

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Medicină Internă II;

un post vacant de infirmieră (G) –Secția Clinică Medicina Muncii;

trei posturi vacante de infirmiere(G) –Secția Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie;

un post vacant de infirmieră (G) – Compartimentul Nefrologie;

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Oncologie Medicală,

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Pneumologie;

un post vacant de infirmieră (G) – Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți;

cinci posturi vacante de infirmiere (G) Compartimentul ATI pneumologie si boli infecțioase adulți;

patru posturi vacante de infirmiere (G) – Secția Îngrijiri Paliative Ghioroc;

un post vacant de infirmieră (G) – Compartimentul Gestionare Lenjerie;

un post vacant de infirmieră debutantă (G) – Secția Clinică Gastroenterologie;

un post vacant de infirmieră debutantă (G) – Secția Clinică Ortopedie – Traumatologie;

un post vacant de infirmieră debutantă (G) – Secția Clinică Neurologie;

un post vacant de infirmieră debutantă (G) – Secția Îngrijiri Paliative Ghioroc;

un post vacant de infirmieră debutantă (G) – Compartimentul Gestionare Lenjerie;

un post vacant de brancardier (G) – Secția Clinică ATI I;

trei posturi vacante de brancardier (G) – Secția Clinică ATI II;

doua posturi vacante de brancardier (G) – Blocul Operator – Sediul central;

un post vacant de brancardier (G) – Blocului Operator – Piața Mihai Viteazu;

cinci posturi vacante de muncitori necalificați supraveghere bolnavi periculoși (G) –Secția Clinică Pediatrie II – Compartiment Neuropsihiatrie Infantilă;

un post vacant de autopsier debutant (M) -Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de infirmiere:

 • diplomă de absolvire a școlii generale;
 • certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane și certificare;
 • 6 luni vechime în activitate;

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de infirmiere debutante, brancardieri și muncitori necalificati supraveghere bolnavi periculoși:

 • diplomă de absolvire a școlii generale;
 • nu se solicită vechime;

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru postul de autopsier debutant:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • nu se solicită vechime;

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

– selecția dosarelor;

– proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;

– proba practică;

– interviu.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr. crt. SPECIFICARE DATA ORA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 21.04.2023  
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE 09.05.2023 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 10.05.2023 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 10.05.2023 15:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 11.05.2023 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.05.2023 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.05.2023 15:00
  8. PROBA SCRISĂ 16.05.2023 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 16.05.2023 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 17.05.2023 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 18.05.2023 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 18.05.2023 15:00
13. PROBA PRACTICĂ 19.05.2023 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 22.05.2023 10:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 10:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 12:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 23.05.2023 15:00
18. SUSȚINERE INTERVIU 24.05.2023 10:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 25.05.2023 10:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 26.05.2023 10:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 29.05.2023 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 29.05.2023 12:00
23. REZULTATE  FINALE 29.05.2023 12:00

Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. A. Karoly nr. 2 – 4, telefon  0357/407200, interior 277.

Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al Spitalulu  dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de naștere și după caz copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului orientativ anexat;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • aviz psihologic pentru angajare;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Actele prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 09.05.2023 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all
pdf

15269 - Bibliografie infirmieri și infirmieri debutanți

Size: 306.19 KB
Hits: 565
Date added: 21.04.2023
pdf

15269 - Bibliografie brancardieri.

Size: 289.15 KB
Hits: 452
Date added: 21.04.2023
pdf

15269 - Bibliografie muncitori necalificați

Size: 291.33 KB
Hits: 302
Date added: 21.04.2023
pdf

15269 - Bibliografie și tematica pentru postul de autopsier debutant

Size: 293.00 KB
Hits: 324
Date added: 21.04.2023

Rezultate

Download all
pdf

15269_Rezultat_ final_infirmieri_și infirmieri_debutanți

Size: 187.50 KB
Hits: 246
Date added: 29.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ final_brancardieri

Size: 114.51 KB
Hits: 176
Date added: 29.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ final_muncitori_necalificați

Size: 131.20 KB
Hits: 174
Date added: 29.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ final_autopsier

Size: 223.75 KB
Hits: 170
Date added: 29.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ interviu_infirmieri_și_infirmieri_debutanți

Size: 167.75 KB
Hits: 254
Date added: 25.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ interviu_brancardier

Size: 97.52 KB
Hits: 179
Date added: 25.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ interviu_muncitori_necalificați

Size: 114.70 KB
Hits: 178
Date added: 25.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ interviu_autopsier_debutant

Size: 91.19 KB
Hits: 168
Date added: 25.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ probă_practică_infirmieri_și infirmieri_debutanți

Size: 171.19 KB
Hits: 286
Date added: 22.05.2023
pdf

15269_Rezultat_ probă_practică_brancardieri

Size: 106.33 KB
Hits: 202
Date added: 22.05.2023
1 2 3

Alte documente

Download all
docx

Anexa_ 3_model_adeverință_vechime_ HG_ nr._1336

Size: 15.95 KB
Hits: 227
Date added: 25.04.2023