Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

în conformitate cu:

– prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post economist IA (S) la Serviciul Tehnic-Administrativ
Cerințe:

 • diplomă licență în domeniul științe economice;
 • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

1 post muncitor calificat (fochist) II (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ
Cerințe:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de fochist;
 • 6 ani vechime în meserie.

1 post muncitor calificat (instalator sanitar) I (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ – Întreținere și Reparații Clădiri și Instalații
Cerințe:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de instalator sanitar;
 • 9 ani vechime în meserie.

1 post muncitor calificat (instalator sanitar) II (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ – Întreținere și Reparații Clădiri și Instalații
Cerințe:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de instalator sanitar;
 • 6 ani vechime în meserie.

1 post muncitor calificat (electrician) II (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ – Întreținere și Reparații Clădiri și Instalații
Cerințe:

 • diplomă de studii generale;
 • documente de calificare în meseria de electrician;
 • 6 ani vechime în meserie.

3 posturi garderobier (G) la Serviciul Tehnic-Administrativ – Garderobă
Cerințe:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de studii generale;

1 post muncitor necalificat II (G) la Biroul Aprovizionare-Transport – Muncitori necalificați aprovizionare-manipulare
Cerințe:

 • diplomă de studii generale;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se desfășoară după următorul calendar:

Nr crt. ETAPA DATA ORA
1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 30.12.2021
2. TERMEN PRELUARE DOSARE 14.01.2022 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 17.01.2022 10:00
4. AFIȘARE STARE DOSARE 17.01.2022 15:00
5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 18.01.2022 15:00
6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 19.01.2022 10:00
7. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 19.01.2022 15:00
8. PROBA SCRISĂ 25.01.2022 10:00
9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 25.01.2022 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 26.01.2022 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 27.01.2022 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 27.01.2022 15:00
13. SUSȚINERE INTERVIU 28.01.2022 10:00
14. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 28.01.2022 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 31.01.2022 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA INTERVIU 01.02.2022 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA INTERVIU 01.02.2022 14:00
18. REZULTATE FINALE 01.02.2022 15:00

Probele se susțin în limba română.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.
Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personalul din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277.
Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA. conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, respectiv ale diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului, cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50 de lei, care se achită la casieria spitalului.

Orarul casieriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08:00-09:30.
Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, sau în copie legalizată.
Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data mai sus menționată, de luni până vineri, între orele 08:00-12:00.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4. telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all
pdf

51807_bibliografie_economist_ia_serviciul_tehnic_administrativ

Size: 126.61 KB
Hits: 401
Date added: 30.12.2021
pdf

51807_bibliografie_fochist_serviciul_tehnic_administrativ

Size: 127.20 KB
Hits: 363
Date added: 30.12.2021
pdf

51807_bibliografie_instalator_sanitar_serviciul_tehnic_administrativ

Size: 131.95 KB
Hits: 368
Date added: 30.12.2021
pdf

51807_bibliografie_electrician_serviciul_tehnic_administrativ

Size: 139.21 KB
Hits: 353
Date added: 30.12.2021
pdf

51807_bibliografie_garderobier_serviciul_tehnic_administrativ

Size: 148.72 KB
Hits: 390
Date added: 30.12.2021
pdf

51807_bibliografie_muncitor_necalificat_ii

Size: 207.68 KB
Hits: 344
Date added: 30.12.2021

Rezultate

Download all
pdf

51807_stare_dosar_economist

Size: 119.70 KB
Hits: 425
Date added: 17.01.2022
pdf

51807_proba_scrisa_economist

Size: 80.01 KB
Hits: 371
Date added: 26.01.2022
pdf

51807_proba_scrisa_muncitori

Size: 89.81 KB
Hits: 390
Date added: 26.01.2022
pdf

51807_rezultat_interviu_muncitori

Size: 85.78 KB
Hits: 379
Date added: 28.01.2022
pdf

51807_rezultat_interviu_economist

Size: 75.59 KB
Hits: 381
Date added: 28.01.2022
pdf

51807_stare_dosar_calif_si_necalif

Size: 182.96 KB
Hits: 420
Date added: 17.01.2022
pdf

51807_rezultat_final_economist

Size: 88.57 KB
Hits: 378
Date added: 01.02.2022
pdf

51807_rezultat_final_muncitori

Size: 98.47 KB
Hits: 346
Date added: 01.02.2022