Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

In conformitate cu prevederile HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea următoarele posturi vacante cu norma intreaga,  pe perioadă nedeterminată:

1 post vacant de infirmier debutant (G) la Secția Clinica Medicină Internă I,

1 post vacant de infirmier debutant (G) la Secția Clinica Neurologie,

1 post vacant de infirmier debutant (G) la Compartimentul Boli Infecțioase Copii,

2 posturi vacante de infirmier debutant (G) la Secția Clinica Psihiatrie,

1 post vacant de infirmier debutant (G) la Secția Clinica Medicină Internă II,

1 post vacant de infirmier debutant (G) la Secția Clinica Pneumologie,

1 post vacant infirmier debutant (G) la Secția Clinica Boli Infecțioase Adulți,

1 post vacant de infirmier debutant (G) la Secția Clinica Chirurgie și Ortopedie Infantilă,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica Pediatrie I – Biberonerie,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica Gastroenterologie,

1 post vacant de infirmier (G)  la Secția Clinica Chirurgie Generală I,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica Chirurgie Generală I – Compartiment Chirurgie Toracică,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica ATI I,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica Neurologie,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinice Pediatrie I,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica Psihiatrie,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica Dermatovenerologie,

1 post vacant de infirmier (G) la Secția Clinica Obstetrică Ginecologie,

1 post vacant de infirmier (G) la Blocul operator – sediul central,

1 post vacant de brancardier (G) la Secția Clinica ATI II,

1 post vacant de brancardier (G) la Blocul operator din P-ta. M. Viteazu,

2 posturi vacante de brancardieri (G) la Compartimentul brancardieri,

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de infirmier debutant:

– diplomă de absolvire a școlii generale;

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de infirmier :

–  diplomă de absolvire a școlii generale;

– certificat de absolvire curs de infirmier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmier organizat de furnizorii autorizații de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății-Direcția generală resurse umane și certificare;

– 6 luni vechime în activitate;

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile de brancardieri :

– diplomă de absolvire a școlii generale;

Concursul constă în 4 etape succesive și anume :

– selecția dosarelor

– proba scrisă

– proba practică

– interviu

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr. crt.   ETAPA DATA ORA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 23.05.2024  
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE                                06.06.2024 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 07.06.2024 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 10.06.2024 14:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 11.06.2024 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.06.2024 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.06.2024 15:00
  8. PROBA SCRISĂ   13.06.2024 10:00
  9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 14.06.2024 14:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 17.06.2024 14:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 18.06.2024 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 18.06.2024 15:00
13. PROBA PRACTICĂ       19.06.2024 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 20.06.2024 14:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 21.06.2024 10:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 25.06.2024 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 25.06.2024 14:00
18. SUSȚINERE INTERVIU  26.06.2024 12:00
19. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 27.07.2024 10:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 28.07.2024 10:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 01.07.2024 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 01.07.2024 15:00
23. REZULTATE  FINALE    01.07.2024 15:00

Cei interesați vor depune la Serviciul RUNOS  dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Serviciul RUNOS;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (doar in cazul  posturilor pentru care se solicita conditia de vechime in munca);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

h) aviz psihologic pentru angajare;

i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

j) curriculum vitae, model comun european.

k) chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Copiile de pe actele prevazute la lit. b) – e) precum si copia certificatului de incadrare in grad de handicap  se prezinta  însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS, in termenul mai sus mentionat, de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Cei interesați vor depune la Serviciul RUNOS dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Serviciul RUNOS;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 •   e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (conform modelului anexat);
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • h) aviz psihologic pentru angajare;
 •  i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • j) curriculum vitae, model comun european.
 •  k) chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Copiile de pe actele prevazute la lit. b) – e) precum si copia certificatului de incadrare in grad de handicap  se prezinta  însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS, in termenul mai sus mentionat, de luni până vineri între orele 08:00-12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all

18580 - Bibliografie Infirmieri

pdf

18580_Bibliografie_infirmieri

Size: 419.29 KB
Hits: 118
pdf

ORDIN 1101 30-09-2016

Size: 283.46 KB
Hits: 19
pdf

ORD. 1761 - PROCEDURI

Size: 139.78 KB
Hits: 21
pdf

ORD. 1761 - NORME TEHNICE

Size: 189.67 KB
Hits: 18
pdf

ORD. 1226 - NORME TEHNICE 03-12-2012

Size: 252.19 KB
Hits: 16
pdf

ORD. 1025 din 07-12-2000

Size: 207.03 KB
Hits: 15
Download all

18580 - Bibliografie Brancardieri

pdf

18580_Bibliografie_brancardieri

Size: 355.50 KB
Hits: 119
pdf

ORD. 1761 - PROCEDURI

Size: 139.78 KB
Hits: 36
pdf

ORD. 1761 - NORME TEHNICE

Size: 189.67 KB
Hits: 36
pdf

ORD. 1226 - NORME TEHNICE 03-12-2012

Size: 252.19 KB
Hits: 37
pdf

ORD. 1101 30-09-2016

Size: 283.46 KB
Hits: 38

Rezultate

Download all

18580 - Rezultate

pdf

18580_stare_dosare_infirmier_debutant

Size: 111.37 KB
Hits: 70
Date added: 10.06.2024
pdf

18580_stare_dosare_infirmier

Size: 123.96 KB
Hits: 85
Date added: 10.06.2024
pdf

18580_stare_dosare_brancardier

Size: 142.03 KB
Hits: 60
Date added: 10.06.2024
pdf

18580_rezultat_contestație_dosar_infiemieri

Size: 86.28 KB
Hits: 7
Date added: 12.06.2024