Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

în conformitate cu:

– prevederile Ordinului MS nr. 869 / 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

CONCURS

pentru ocuparea unui post cu normă întreagă de:

medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie la Secția Clinică Neonatologie – Compartiment Prematuri.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cererea în care candidatul va menționa postul pentru care dorește să concureze;
  • copie xerox de pe diploma de licență și a certificatului de medic specialist;
  • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 869/2015;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că candidatul este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
  • certificat de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare;
  • chitanța de plată a taxei de concurs;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Taxa de participare la concurs este 150 lei și se achită la casieria spitalului (orar casierie: luni-joi: 08:00 – 11:00 și 13:30 – 15:00, vineri: 08:00 – 10:00 și 13:30 – 15:00, în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08:00 – 9:30);
Înscrierile la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului în săptămânalul „Viața medicală” iar concursul se va organiza în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului.
Anunțul este publicat în săptămânalul Viața medicală nr. 51 – 52 / 24.12.2021.
Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul RUNOS al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, cu sediul în Arad, str. Andrényi Károly, nr. 2-4, tel. 0357/407200, interior 277, de luni-vineri, între orele 10:00 – 12:00 .

Tematică și Bibliografie

Download all
pdf

51319_tematica_neonatologie

Size: 195.74 KB
Hits: 381
Date added: 27.12.2021

Rezultate