Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

In conformitate cu prevederile HG nr.1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea următoarele posturi vacante cu norma intreaga, pe perioadă nedeterminată:

 • patru  posturi vacante de asistent medical de radiologie debutant (PL) la Laboratorul Clinic de Radiologie si Imagistica Medicala,
 • trei posturi vacante de asistent medical de radiologie  (PL) la Compartimentul de Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul UPU – SMURD,

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile vacante de asistent medical de radiologie debutant (PL) :

– diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea  studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile  1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare

– cunostinte operare calculator.

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru posturile vacante de asistent medical de radiologie (PL) :

– diplomă de şcoală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea  studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile  1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
– 6 luni vechime ca asistent medical de radiologie

– cunostinte operare calculator.

Concursul constă în 5 etape succesive și anume :

– selecția dosarelor

– proba suplimentara de testare a competentelor de operare calculator

– proba scrisă

– proba practică

– interviu

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei suplimentare de testare a competentelor de operare calculator este obligatorie pentru sustinerea probei scrise .

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

Concursul se desfășoară, după următorul calendar:

Nr. crt.   ETAPA DATA ORA
  1. PUBLICAREA  ANUNȚULUI 22.03.2024  
  2. TERMEN  PRELUARE  DOSARE                    05.04.2024 12:00
  3. SELECȚIE DOSARE 08.04.2024 10:00
  4. AFIȘARE  STARE  DOSARE 09.04.2024 16:00
  5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE  DOSARE 10.04.2024 15:00
  6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 11.04.2024 10:00
  7. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 11.04.2024 15:00
  8. PROBA SUPLIMENTARA COMPETENTE DIGITALE   16.04.2024 09:00
  9. AFISARE  REZULTATE 17.04.2024 15:00
10. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTATII 18.04.2024 15 :00
11. SOLUTIONARE CONTESTATII 19.04.2024 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII PROBA SUPLIMENTARA 19.04.2024 15:00
13. PROBA SCRISĂ      22.04.2024 10:00
14. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 23.04.2024 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISA 24.03.2024 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 25.04.2024 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 25.04.2024 15:00
18. PROBA PRACTICĂ  26.04.2024 10:00
19. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICĂ 26.04.2024 16:00
20. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 29.04.2024 10:00
21. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA PRACTICĂ 30.04.2024 10:00
22. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA PRACTICĂ 30.04.2024 16:00
23. SUSȚINERE INTERVIU          07.05.2024 10:00
24. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 08.05.2024 10:00
25. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 09.05.2024 10:00
26. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR  LA INTERVIU 10.05.2024 10:00
27. AFIȘARE REZULTATE  CONTESTAȚII LA INTERVIU 10.05.2024 15:00
28. REZULTATE  FINALE                                                           10.05.2024 15:00

Cei interesați vor depune la Serviciul RUNOS dosarul de concurs care va conține următoarele acte:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Serviciul RUNOS;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, respectiv :
 1. copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România;
 2. avizul de liberă practică pentru anul în curs eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România, după caz;
 • e) adeverință eliberată de Ordinul Asistentilor Medicali Generaliști, Moșelor și Asistentilor Medicali din România pentru participare la concurs;
 • f) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (conform modelului anexat);
 • g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 • i) aviz psihologic pentru angajare;
 • j) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • k) curriculum vitae, model comun european.
 • l) chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei, care se achită la caseria spitalului. Orarul caseriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 12:00-13:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.

Copiile de pe actele prevazute la lit. b), lit.c), lit.d), lit.f) precum si copia certificatului de incadrare in grad de handicap se prezinta  însoțite de documentele originale pentru a fi certificate „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUNOS până la termenul precizat mai sus,  de luni până vineri între orele 08:00 – 12:00.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS  al unității din Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all
pdf

10690_Bibliografie_asistenți_medicali_Radiologie

Size: 0.98 MB
Hits: 141
Date added: 25.03.2024

Rezultate

Download all