Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

în conformitate cu:

– prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

3 posturi de registrator medical (M) la Serviciul Statistică și Evaluare Medicală

1 post de registrator medical (M) la Serviciul Statistică și Evaluare Medicală – Compartimentul primire pacienți

Cerințe și condiții de participare:

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • 6 luni vechime în activitate;
 • cunoștințe operare calculator (Microsoft Office);

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • prevăzute în fișa postului.

Concursul constă în 3 etape succesive și anume : selecție dosare de înscriere, proba scrisă (subiecte din
bibliografia/tematica afișată) și interviu, care se desfășoară după următorul calendar:

Nr crt. ETAPA DATA ORA
1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 24.09.2021
2. TERMEN PRELUARE DOSARE 11.10.2021 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 12.10.2021 10:00
4. AFIȘARE STARE DOSARE 12.10.2021 15:00
5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 13.10.2021 15:00
6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 14.10.2021 10:00
7. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 14.10.2021 15:00
8. PROBA SCRISĂ 18.10.2021 10:00
9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 18.10.2021 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 19.10.2021 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 20.10.2021 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 20.10.2021 15:00
13. SUSȚINERE INTERVIU 21.10.2021 10:00
14. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 21.10.2021 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 22.10.2021 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA INTERVIU 25.10.2021 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA INTERVIU 25.10.2021 14:00
18. REZULTATE FINALE 25.10.2021 15:00

Probele se susțin în limba română.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.
Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personalul din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277.
Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA. conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, respectiv ale diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • cazier judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului, cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50 de lei, care se achită la casieria spitalului.

Orarul casieriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00, iar în ultima zi lucrătoare din lună programul este de la 08:00-09:30.
Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, sau în copie legalizată.
Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data mai sus menționată, de luni până vineri, între orele 08:00-12:00.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad, str. Andrényi Károly nr. 2-4. telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all
pdf

36909_bibliografie_registratori_medicali

Size: 214.76 KB
Hits: 378
Date added: 24.09.2021

Rezultate

Download all
pdf

36909_afisare_stare_dosare_registratori

Size: 165.55 KB
Hits: 340
Date added: 12.10.2021
pdf

36909_afisare_solutionare_contestatie_registratori

Size: 105.95 KB
Hits: 344
Date added: 14.10.2021
pdf

36909_rezultat_proba_scrisa_registratori_statistica

Size: 171.32 KB
Hits: 349
Date added: 18.10.2021
pdf

36909_rezultate_interviu_registratori_medicali

Size: 134.35 KB
Hits: 361
Date added: 21.10.2021
pdf

36909_rezultate_finale_registratori

Size: 143.38 KB
Hits: 322
Date added: 25.10.2021