Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

în conformitate cu:

– prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizează:

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

1 post economist IA (S) la Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală – Compartiment Informare Pacienți si Urmărire Debite
Cerințe:

 • diplomă licență în domeniul științe economice;
 • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;

1 post economist I (S) la Serviciul Achiziții Publice – Contractare
Cerințe:

 • diplomă licență în domeniul științe economice;
 • 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;

1 post consilier juridic IA (S) la Serviciul Achiziții Publice – Contractare
Cerințe:

 • diplomă licență în domeniul științe juridice;
 • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;

1 post casier (M) la Serviciul Financiar – Compartiment Casierie
Cerințe :

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale;
 • 6 luni vechime în activitate;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și. după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive și anume : selecție dosare de înscriere, proba scrisă (subiecte din bibliografia/tematica afișată) și interviu, care se desfășoară după următorul calendar:

Nr crt. ETAPA DATA ORA
1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 10.12.2021
2. TERMEN PRELUARE DOSARE 27.12.2021 12:00
3. SELECȚIE DOSARE 28.12.2021 10:00
4. AFIȘARE STARE DOSARE 28.12.2021 15:00
5. TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 29.12.2021 15:00
6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 30.12.2021 10:00
7. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 30.12.2021 15:00
8. PROBA SCRISĂ 03.01.2022 10:00
9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 03.01.2022 15:00
10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 04.01.2022 15:00
11. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 05.01.2022 10:00
12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 05.01.2022 15:00
13. SUSȚINERE INTERVIU 06.01.2022 10:00
14. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 06.01.2022 15:00
15. TERMEN CONTESTAȚII LA INTERVIU 07.01.2022 15:00
16. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR LA INTERVIU 10.01.2022 10:00
17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII LA INTERVIU 10.01.2022 14:00
18. REZULTATE FINALE 10.01.2022 15:00

Probele se susțin în limba română.
Admiterea dosarului de concurs este obligatorie pentru susținerea probei scrise;
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.
Secretariatul comisiilor de concurs este asigurat de personal din cadrul Biroului Resurse Umane de la sediul spitalului din Arad. str. Andrényi Károly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277.
Cei interesați vor depune la Biroul Resurse Umane al unității dosarul de concurs care va conține următoarele acte :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducerii SCJUA, conform modelului tip care va fi pus la dispoziție de către Biroul Resurse Umane;
 • copie xerox a actului de identitate;
 • copie xerox a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor respectiv al diplomelor / certificatelor de studii;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverința din care să rezulte vechimea în muncă și/sau vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • certificat de cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificat de integritate comportamentală sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nu face obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală cu privire la infracțiunile prevăzute la art.l alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexual, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului, cu avizul unui medic psihiatru;
 • curriculum vitae în format european;
 • chitanța care atestă achitarea taxei de participare la concurs de 50,00 lei. care se achită la casieria spitalului.

Orarul casieriei este: luni-joi: 08:00-11:00 și 13:30-15:00, vineri: 08:00-10:00 și 13:30-15:00. iar în ultima zi lucrătoare din lună, programul este de la 08:00-09:30.
Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, ori în copie legalizată.
Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane până la data de 27.12.2021 de luni până vineri între orele 08:00-12:00.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane al unității din Arad. str. Andrényi Károly nr. 2-4, telefon 0357/407200, interior 277 luni-vineri între orele 08-12.

Bibliografie

Download all
pdf

48534_bibliografie_ec_cons_achizitii

Size: 162.12 KB
Hits: 352
Date added: 24.01.2022
pdf

48534_bibliografie_ec_statistica

Size: 178.85 KB
Hits: 352
Date added: 24.01.2022
pdf

48534_bibliografie_casier

Size: 99.06 KB
Hits: 348
Date added: 24.01.2022

Rezultate

Download all
pdf

48534_afisare_stare_dosare_casier_si_economist_ia

Size: 119.93 KB
Hits: 379
Date added: 28.12.2021
pdf

48534_rezultat_contestatie_concurs_stare_dosare_economist_achizitii

Size: 100.30 KB
Hits: 357
Date added: 30.12.2021
pdf

48534_rezultat_proba_scrisa_achizitii

Size: 104.38 KB
Hits: 361
Date added: 03.01.2022
pdf

48534_rezultat_proba_scrisa_casier_si_economist_1a

Size: 1.36 MB
Hits: 363
Date added: 03.01.2022
pdf

48534_rezultat_interviu_ecachiz

Size: 110.14 KB
Hits: 348
Date added: 06.01.2022
pdf

48534_rezultat_interviu_casier

Size: 1.14 MB
Hits: 379
Date added: 06.01.2022
pdf

48534_rezultat_finale_eco

Size: 106.53 KB
Hits: 399
Date added: 10.01.2022
pdf

48534_rezultat_finale_casier

Size: 1.28 MB
Hits: 381
Date added: 10.01.2022